ผู้ประกันตนร้องเรียน 'นายจ้าง' ไม่นำส่งเงินสมทบมากที่สุด

ผู้ประกันตนร้องเรียน 'นายจ้าง' ไม่นำส่งเงินสมทบมากที่สุด

ร้องเรียนต่อสปส. กรณีนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบมากที่สุด รองลงมาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และระบบบริการทางการแพทย์ รวมปีละ 600 เรื่อง

พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) บอกว่า แต่ละปีมีผู้ประกันตนร้องเรียน 600 เรื่องโดยเป็นกรณีนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบมากที่สุด รองลงมาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และระบบบริการทางการแพทย์ โดยได้รวบรวมข้อเรียกร้องในช่องทางต่างๆ ทุกเดือนและทำเป็นสถิติไว้

ส่วนเรื่องที่ผู้ประกันตนยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ในแต่ละปีมี 3,000 เรื่อง บางส่วนเป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามาจากปีก่อนๆ อันดับแรกคือ มาตรา 39 เช่น กรณีสิ้นสภาพเพราะไม่นำส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน โต้แย้งสิทธิการรักษา การเจ็บป่วย ซึ่งคณะกรรมการฯตัดสินได้ปีละ 2,000 เรื่อง