เปิดชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนธป.รุ่น 4 ของศาลรธน.

เปิดชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนธป.รุ่น 4 ของศาลรธน.

เปิดชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนธป.รุ่น4 ของศาลรธน."ดร.ปื๊ด- ดิสธร –อลงกรณ์-มาดามแป้ง" สนช. องค์กรอิสระ ศาล นักวิชาการ นักธุรกิจ ร่วมเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 52 คน ซึ่งจะมีพิธีเปิดหลักสูตรและให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รายงานตัวในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อจำนวน 52 คน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่นั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม ดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตัวแทนจากองค์กรอิสระ ศาล หน่วยงานราชการและเอกชน นักวิชาการทางด้านกฎหมาย และสื่อมวลชน ประกอบด้วย 1.นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2.นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 3.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 4.พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รองเสนาธิการทหารอากาศ 5.นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 6.นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 7.นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 8.นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง 9.นางทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 10.นางธันญธร ชลวร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Eternal Energy Public Companyจำกัด

11.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 12.นายนพดล พลเสน ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้ง 13.นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 14.นายบรรเจิด สิงคเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 15.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นักวิชาการและอดีตประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ 16.นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน 17.นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วม 18.พล.ร.ท.ปรีชาญ จามเจริญ หัวหน้าสำนักตุลาการศาลทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด 19.นางผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทไพพรรณรัตน์ กรุ๊ป จำกัด 20.ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด 21.นางพฤษภา พนมยันตร์ รองประธานศาลฎีกา 22.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 23.พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 24.นายพิสิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 25.นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2

26.พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 27.นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 28.น.ส.ราตรี ศรีสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท Ameritech Group จำกัด 29.นายวรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 30.นายวันชัย โตความรู้ ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ 31.นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ประธานบริษัท Sea Wealth Frozen Food จำกัด 32.พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 33.นายวิทยา ฉายสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 34.พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกองพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 35.นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ 36.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 37.นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 38.นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท G.Steel Public Company Limited (มหาชน) 39.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 40.นายสมัคร เชาวภานันท์ นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

41.นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 42.นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด 43.พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ที่ปรึกษาสปท.บก.กองทัพไทย 44.นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 45.นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 46.นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานบริษัท Fatima R.B.D.S. International จำกัด 47.นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 48.นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสปท.คนที่ 1 49. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 50.นางอารีรัตน์ เลาหพล ประธานกรรมการบริษัท อาร์ท บิวสิเนส แฟร์ จำกัด 51.ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ 52.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับหลักสูตร นธป.นั้นจัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ความเข้าใจด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ