กรุงเทพโพลล์หนุนให้มี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

กรุงเทพโพลล์หนุนให้มี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

กรุงเทพโพลล์ ระบุ ประชาชนยังหนุนให้มี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ชี้ ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้ง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือก ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ และ ส.ว.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,192 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 ไม่อยากให้ยกเลิกระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ เพราะระบบนี้ช่วยเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่ชำนาญการลงพื้นที่หาเสียงสามารถเป็น ส.ส. ได้ ขณะที่ร้อยละ 31.0 อยากให้ยกเลิก เพราะไม่ต้องการให้มีนายทุนมาสนับสนุนพรรคการเมือง ส่วนร้อยละ 11.1 ไม่แน่ใจ

ส่วนความเห็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 เห็นว่า ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 25.7 เห็นว่า ส.ว. ควรเป็นแบบผสมทั้งจากการสรรหาและการเลือกตั้ง และมีเพียงร้อยละ 9.0 เท่านั้นที่เห็นว่าควรมาจากเลือกตั้งทางอ้อม โดยให้แต่ละกลุ่มวิชาชีพเป็นผู้คัดเลือก ส่วนผู้ที่เห็นว่าควรมาจากการสรรหาทั้งหมดมีร้อยละ 3.6 ที่เหลือร้อยละ 3.1 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 เห็นว่าการเลือกตั้ง ส.ว. จะช่วยให้ได้คนเก่งและดีมาทำงานมากกว่าวิธีการสรรหา ขณะที่ร้อยละ 24.4 เห็นว่าวิธีการสรรหาเป็นวิธีที่ดีกว่า ที่เหลือร้อยละ 14.0 ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่าการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรเป็นหน้าที่ของใคร” ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เห็นว่าควรเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ร้อยละ 35.0 คิดว่าควรเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เหมือนเดิม และร้อยละ 13.0 ไม่แน่ใจ