สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 พ.ย.2558

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 23-27 พ.ย.2558

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่มีราคาทรงตัว ยกเว้น ข้าวที่ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ท้องตลาดมีมาก ด้านความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากหาบละ 522 บาท เป็นหาบละ 516 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองในท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 16.90 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตปลาป่นทรงตัว ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้งอยู่ที่กิโลกรัมละ 45 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีนกิโลกรัมละ 43.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมาปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 เกรดที่สูงกว่า 56 โปรตีนขึ้นไปราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การซื้อขายข้าวในสัปดาห์นี้ค่อนข้างคึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 377 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นตันละ 380 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 325 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นตันละ 334 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศทรงตัว โดยราคาข้าว 100 % ชั้น 2 อยู่ที่กระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ อยู่ที่กระสอบละ 1,060 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรทรงตัว ส่วนปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 64-70 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง อยู่ที่กิโลกรัมละ 62-67 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตืว ยืนราคาที่ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ปริมาณไก่เนื้อเข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่ 36 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 34-35 บาท

สำหรับลูกไก่เนื้อราคาอยู่ที่ตัวละ 10.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 21 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ในท้องตลาดมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่ฟองละ 2.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

                                                                ---------------------------------------------------

ที่มา : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-631-0641 email : [email protected]