โปรดเกล้าฯ 'นายทหารพิเศษ' หน่วยทหารรักษาพระองค์ 3 ราย

โปรดเกล้าฯ 'นายทหารพิเศษ' หน่วยทหารรักษาพระองค์ 3 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง "นายทหารพิเศษ" ประจําหน่วยทหารรักษาพระองค์ 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (27พ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารพิเศษประจําหน่วยทหารรักษาพระองค์ ดังต่อไปนี้

กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑. พลโท ถกลเกียรติ นวลยง
๒. พลตรี ปัณณทัต กาญจนะวสิต

กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
๓. พันเอก กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี