โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ผู้พิพากษา' ประจําศาลยุติธรรม 15 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ผู้พิพากษา' ประจําศาลยุติธรรม 15 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษา ประจําศาลยุติธรรม จํานวน 15 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (27พ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาล ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม จํานวน ๑๕ ราย ดังนี้
๑. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมรักษา
๒. นายธนัสม์ จิตมหาวงศ์
๓. นายณัฏฐ์ธเนศ ปรัญชัยจิรากุล
๔. นายธเนส บัวผิน
๕. นางสาวนิลุบล ขัมภรัตน์
๖. นายวุฒิศักดิ์ เอมะสุวรรณ
๗. นายณัฐวุฒิ นกแก้ว
๘. นางสาวพรรษมน สิริกุลพัฒนสาร
๙. นายวิชัย พรมมากุล
๑๐. นายสุรพงศ์ เลิศธีระโรจน์
๑๑. นางสาวอภิชาต์ ศิริวรรณบุศย์
๑๒. นายพีระพงศ์ เภรีฤกษ์
๑๓. นางสาวอรพรรณ สกลพัฒนศักดิ์
๑๔. นายกิตติกานต์ พละคช
๑๕. นายอภิรัฐ บุญทอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี