หน.คสช. สั่งโอน 'สบอช.' ไปสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

หน.คสช. สั่งโอน 'สบอช.' ไปสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

"ประยุทธ์" ใช้ม.44 สั่งโอน "สบอช." ไปสังกัดสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา มีผลวันนี้

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง โอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา

เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการเสนอแนะจัดทํานโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ํา บริหารจัดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ําทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ํา เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน และขณะนี้ปัญหาในการบริหารจัดการน้ําเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ ที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ดังนั้น จึงสมควรโอนสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปรวมกับสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ําเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ํา โดยรวมของประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑.๓ ของข้อ ๑ แห่งคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ํา และอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ข้อ ๓ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการ สบอช. และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติกรมทรัพยากรน้ํา และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา แล้วแต่กรณี
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีใด ที่อ้างถึงสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการ สบอช. และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ถือว่าอ้างถึงสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา
ข้อ ๔ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ