ส่งเอกสารเงินบริจาคกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้สตง.

ส่งเอกสารเงินบริจาคกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้สตง.

"เรืองไกร" ส่งเอกสารเงินบริจาคในบัญชีกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้สตง.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณของทางราชการที่ใช้ในโครงการอุทยานราชภักดิ์ รวมกับเงินบริจาคในบัญชีกองทุนสวัสดิการกองทัพบก ไปยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเอกสารประกอบด้วย 1.สำเนาเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2558 (งานสร้างป้ายทางเข้าและสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย ของอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 2 แผนงาน) โดยมี กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,286,000 บาท (แผนงานที่ 1=5,031,700 บาท แผนงานที่ 2=2,254,300 บาท)

2.สำเนาเอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ เงินงบประมาณประจำปี 2559 งานสร้างรั้ว รอบบริเวณภายในอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) (แผน 8) โดยมี กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,383,500 บาท ลักษณะงานโดยสังเขป สร้างรั้วรอบบริเวณภายในอุทยานราชภักดิ์ ความยาวประมาณ 2,034.00 ม. 3.สำเนาภาพถ่ายป้ายอุทยานราชภักดิ์  

จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ทั่วไป 4.สำเนาภาพถ่ายรั้วอุทยานราชภักดิ์ จากข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักปลัดกระทรวงพลังาน ที่ พน 15/10/58 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 58 ว่าจะมีการสร้างต้นแบบในการติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในหน่วยงานต่างๆ เช่น อุทยานราชภักดิ์รวมอยู่ด้วย และ5.สำเนาข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักปลัดกระทรวงพลังาน ที่ พน 15/10/58 ซึ่งจากข้อมูลการใช้งบประมาณของส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นต้องแจ้งมายังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อทำการตรวจสอบโครงการอุทยานราชภักดิ์ว่า มีทรัพย์สินส่วนใดที่ได้มาจากการใช้เงินกองทุนสวัสดิการกองทัพบก ซึ่งมีการแจ้งว่าได้มาจากการรับบริจาคประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีทรัพย์สินส่วนใดที่ได้มาจากการใช้เงินงบประมาณตามข้อมูลในเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบได้ทราบถึงรายการทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในโครงการอุทยานราชภักดิ์ และเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน มีการใช้เงินที่มาจากการรับบริจาคเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมที่รายการใดบ้าง และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่