'สมคิด'ตั้ง 5 คณะกรรมการอื่นในสนง.การบินพลเรือน

'สมคิด'ตั้ง 5 คณะกรรมการอื่นในสนง.การบินพลเรือน

"สมคิด"อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน

เย็นวันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยเเพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ใจความว่าโดยที่พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า"คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย"ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนกองทัพอากาศคนหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์ ด้านกฎหมาย ด้านการเงินหรือการคลัง ด้านบริหารจัดการ หรือด้านอื่นใดซึ่งจะยังประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตร์ภักดี ผู้แทนกองทัพอากาศ

๒. นายอภิชาต เพ็ญสุภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารกิจการการบินพาณิชย์

๓. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

๔. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง

๕. นายกงกฤช หิรัญกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี