'ประยุทธ์'เซ็นเปลี่ยนตัว'รองเลขาฯอุดมเดช'

'ประยุทธ์'เซ็นเปลี่ยนตัว'รองเลขาฯอุดมเดช'

ราชกิจจานุเบกษาเผยเเพร่ "ประยุทธ์"เซ็นเปลี่ยนตัว'รองเลขาฯอุดมเดช'

ในวันนี้ ราชกิจจานุเบกษาเผยเเพร่ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ใจความว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ แล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงให้แก้ไขรายชื่อ รองเลขาธิการประจําผู้ดํารงตําแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้ เดิม ข้อ ๑.๖ พลโท จารุวุฒิ ศิระพลานนท์ (รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) เป็น ข้อ ๑.๖ พลเอก สถิต แจ่มจํารัส (รองเลขาธิการฯ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร) ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ