เคาะงบ 1.1 พันล้าน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์

เคาะงบ 1.1 พันล้าน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์

คกก.ปราบปรามค้ามนุษย์เคาะงบ 1.1 พันล้าน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์ พร้อมตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ด้าน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2558 โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย 6 แนวทาง 69 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,126.7363 ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ฉบับปรับปรุงแทนฉบับเดิมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด กองทัพเรือ กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ให้เป็นหลักสูตรระดับชาติ สำหรับใช้อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 5 คณะ ได้แก่

1.ด้านนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน 2.ด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน 3.ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ มีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน 4.ด้านการป้องกัน มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และ และ 5.ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เป็นประธาน