โปรดเกล้าฯ ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ 'พ.อ.คชาชาต บุญดี'

โปรดเกล้าฯ ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ 'พ.อ.คชาชาต บุญดี'

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชฯ "พ.อ.คชาชาต บุญดี" ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (25พ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันเอก คชาชาต บุญดี ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากต้องหาคดีอาญาฐานร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ และได้หลบหนีคดีเดินทางออกนอก ราชอาณาจักร กับประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทานตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี