โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายตร. ระดับ 'รองผบช.-ผบก.' 241 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายตร. ระดับ 'รองผบช.-ผบก.' 241 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายตร. ระดับ "รองผบช.-ผบก." 241 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (25พ.ย.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๒๔๑ ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/311/23.PDF