'ประยุทธ์' สั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษา คสช.

'ประยุทธ์' สั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษา คสช.

"พล.อ.ประยุทธ์" ออกคำสั่ง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษา คสช. จำนวน 7 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (25พ.ย.) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นดังนี้
๑. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธาน
๒. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองประธาน
๓. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา
๔. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษา
๕. นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา
๖. นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา
๗. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ที่ปรึกษา
๘. พลเอก นพดล อินทปัญญา ที่ปรึกษา
๙. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษาและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ