กระทรวงเกษตรฯ เตรียมงดเว้นค่าเช่านา 5 แสนไร่

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมงดเว้นค่าเช่านา 5 แสนไร่

"พล.อ.ฉัตรชัย" เผย กระทรวงเกษตรฯ เตรียมงดเว้นค่าเช่านา 5 แสนไร่ และลดดอกเบี้ยเหลือ 1% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในช่วงสิ้นปีนี้ โดยเฉพาะการส่งสินค้าเกษตรไปขายยังกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นสมาชิกเออีซีในสินค้าประเภทผักผลไม้รวม 23 รายการ เช่น ฝรั่ง ลองกอง กล้วย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง เป็นต้น ว่าจะต้องเป็นไปตามกฎของเออีซี ต้องมีการกำหนดค่าสารตกค้างที่จะไม่ทำอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งจะต้องเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน เช่น ด่านแม่สอด ด่านคลองใหญ่ ด่านอรัญประเทศ ด่านแม่สาย ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้ถือว่าไทยมีความพร้อมแล้วในเรื่องตลาดสินค้าเกษตรที่ไทยจะต้องเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ จากปัญหาภัยแล้งเกษตรกรมีรายได้ลดลงนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) จึงมีนโยบายงดเว้นค่าเช่านาฤดูกาลนี้ 500,000 ไร่ ซึ่งกำลังดูพื้นที่ รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 1 ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ทั้งนี้ พลเอกฉัตรชัย ยังได้ยืนยันว่าจากปริมาณน้ำที่มีใน 4 เขื่อนหลัก ประมาณ 4,200 ล้านลูกบาศก์เมตรจะเพียงพอต่อการใช้อย่างประหยัดจนถึงกลางเดือนสิงหาคมปี 2559 แน่นอน