คนไทยพลัดถิ่นฟ้องศาลปกครองเอาผิดมท.1

คนไทยพลัดถิ่นฟ้องศาลปกครองเอาผิดมท.1

คนไทยพลัดถิ่นจ.ตาก 351 คน ฟ้องศาลปกครองเอาผิดมท.1กับพวก ตัดสิทธิความเป็นคนไทย

น.ส.บุญปั๋น วงษ์คำเครือ พร้อมด้วยนางจันตา แสงใหม่ นางแก้ว เบิกบาน และนายหล้า กันทะวงศ์ ตัวแทนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ที่ถือบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน จาก อ.แม่ระมาด และอ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 351 คน

พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ คณะทนาย เดินทางมายื่นฟ้องพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ,คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ,ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 จากกรณีที่ไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นให้แก่ผู้ฟ้องทั้ง 351 คน

โดยกระทำการไม่ชอบตาม พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่5) พ.ศ.2555 และไม่ถูกต้องชอบธรรมกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่แม่สอด-เมียวดี จ.ตาก ส่งผลกระทบต่อสิทธิในสถานะบุคคลของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยในพื้นที่ จ.ตากทั้งหมด ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ ฯ พ.ศ.2550 โดยคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวมีผลบังคับในขณะที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 ยังมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

จึงขอให้ศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57 ที่มีมติให้กลุ่มผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่เป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมาย และให้ผู้ฟ้องคดีและคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อไทยในพื้นที่ จ.ตาก ทั้งหมด เป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามคำนิยามไทยพลัดถิ่น พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557

ขณะที่นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ กล่าวว่า มติพิจารณาไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นของชาวไทยพลัดถิ่น 351คน ของ รมว.มหาดไทยและพวกทั้ง 4คน เป็นการพิจารณาที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงและข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีงานศึกษาของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในฝั่งเมียวดี ที่มีวิถีชีวิตแบบไทยเหนือ มีประวัติการตั้งถิ่นฐานอย่างยาวนาน 150 ปี ส่งผลประทบต่อกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นพื้นที่อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด และ อ.พบพระ ทั้งหมด ที่ต้องถูกตัดสิทธิโดยชอบธรรมทางกฎหมายอย่างไม่ถูกต้อง จึงต้องมาขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองในวันนี้