'ประยุทธ์'ให้นโยบายความมั่นคงมีแผนบูรณาการ

'ประยุทธ์'ให้นโยบายความมั่นคงมีแผนบูรณาการ

โฆษกกอ.รมน.เผยนายกฯให้นโยบายความมั่นคงครอบคลุมหลายมิติ กำหนดแผนแก้ไขอย่างบูรณาการ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.) แถลงภายหลังการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 ของกอ.รมน. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า แผนการปฏิบัติงานในปี 2558 ยังคงยึดถือแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปี 2558-2560 และนโยบายเร่งด่วนเป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.กอ.รมน.ได้ให้นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยุทธศาตร์ด้านต่างๆ และมีการร้องขอกอ.รมน.จังหวัดซึ่งเป็นกลไลขับเคลื่อนนโยบายให้ช่วยดำเนินการตามที่รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ควบคู่กับคสช. นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยต้องการให้การประชุมทุกวันศุกร์เป็นการพบปะผู้ว่าฯโดยตรง ทั้งยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ที่สามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และได้ขอบคุณจังหวัดต่างๆที่ได้ร่วมทำงานกันมา

พ.ต.บรรพต กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับด้วยว่างานความมั่นคงต้องครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาทำงานเพียงช่วงสั้นๆ จึงต้องเร่งวางรากฐาน เร่งการปฏิบัติงาน และจะมีการประเมินผลทุกรายไตรมาสทุกจังหวัด โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้ปัญหาต่างๆ ได้คลี่คลายไปในระดับจังหวัดตามกลไกที่มีในจังหวัด ซึ่งรู้ถึงปัญหาเป็นอย่างดี และยังให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนำปัญหาของประชาชนเป็นโจทย์ในการกำหนดแผนงานและโครงการในลักษณะบูรณาการภายในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยกอ.รมน.จะเข้าไปช่วยวางแผน ประสานงานเพื่อให้นโยบายเกิดประสิทธิผล เพื่อคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของประชาชน

พ.ต.บรรพต กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องเป็นไปตามเป้า ส่วนผู้ที่มีความคิดต่างก็ได้กำชับว่า ในระดับของแต่ละจังหวัดควรต้องพูดจาทำความเข้าใจเพื่อให้ปัญหาคลี่คลาย อาทิ ความเดือดร้อนของราคาพืชผลการเกษตร ความคิดเห็นการเมืองในท้องถิ่น