ธ.ก.ส.อัดเงิน3พันล.ช่วยเกษตรกร

ธ.ก.ส.อัดเงิน3พันล.ช่วยเกษตรกร

"ธ.ก.ส." อัดเงิน 3,000 ล้านบาท หนุนเกษตรกรชะลอการขุดมันสำปะหลัง ผ่าน 4 มาตรการรักษาระดับราคา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีการผลิต 57/58 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องการชะลอการขุดหัวมันไว้ก่อนสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันกู้ แต่ไม่เกิน 30 ก.ย.58ระยะเวลาการกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.58 โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรต้องการใช้สินเชื่อประมาณ3,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือน แต่จากการสำรวจบางพื้นที่เช่นจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรบางส่วนพอใจกับราคาผลผลิตมันสำปะหลัง ที่กิโลกรัมละ 2.5 -2.7 บาท ได้ทยอยขุดหัวมันขายไปบ้างแล้ว

ทั้งนี้ช่วงเดือนธ.ค.- มี.ค.เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง โดยคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวมออกสู่ตลาดประมาณ30.9 ล้านตัน มากกว่าปีก่อนอยู่ที่ 30.02 ล้านตัน เพื่อป้องกันปัญหาราคาผลผลิตมันสำปะหลังตกต่ำ รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ผ่านธ.ก.ส. ทั้งโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก(ในระบบน้ำหยด) โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรและโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง

ขณะที่การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาผู้มีรายได้น้อย ตามมติ ครม. ณ วันที่ 30 ม.ค.58ธ.ก.ส.ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร 3.599 ล้านราย พื้นที่ 39.1 ล้านไร่ วงเงิน 39,104 ล้านบาท ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 3.510 ล้านราย พื้นที่ 38.5 ล้านไร่ วงเงิน 38,429 ล้านบาท คิดเป็น 98.27% ของจำนวนเกษตรกรชาวนาที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร748,859 ราย พื้นที่ 7.47 ล้านไร่ วงเงิน 7,477 ล้านบาท ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้ว 731,773 ราย พื้นที่ 7.33 ล้านไร่ จำนวนเงิน 7,330 ล้านบาท คิดเป็น 98% ของเกษตรกรที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร