'ธีรภัทร์'ชี้ปฏิรูปปท.สำเร็จให้ปชช.แสดงความคิดเห็น

'ธีรภัทร์'ชี้ปฏิรูปปท.สำเร็จให้ปชช.แสดงความคิดเห็น

"ธีรภัทร์"ระบุปฏิรูปประเทศสำเร็จได้ รัฐต้องเปิดโอกาสประชาชนแสดงออกทางความคิด ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สภาพัฒนาการเมือง จัดงาน "สภาพัฒนาการเมือง สร้างพลเมือง สู่สภาพลเมือง" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 7 ปี และงานสมัชชาสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย

นายธีรภัทร์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัญหาประเทศไทยยืดเยื้อนานนับทศวรรษ ก่อให้เกิดวิกฤตทางทางเมือง ทางเศรษฐกิจมากมาย จนทำให้เกิดกลไกลของการปฏิรูปประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชาชน โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศนั้น จะสำเร็จขึ้นได้ต้องประกอบไปด้วยหลักใหญ่ 2 ประการ คือ 1.ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการคิด การพูด การแสดงออก ถ้าประชาชนขาดสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ การปฏิรูปประเทศคงเกิดขึ้นได้ยาก ถึงแม้การเมืองไทยจะเข้าสู่ยุคประชาธิปไตย มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่ถึงแม้จะทำรัฐธรรมนูญได้สำเเร็จก็อาจเป็นพียงการปฏิรูปบนกระดาษ ไม่ใช่ปฎิรูปที่แท้จริง ถ้าละเลยกระบวนการให้ความรู้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ยกเลิกไม่ได้ รัฐบาลหรือผู้ปกครองใด ๆ ก็ไม่มีอำนาจที่จะปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเหล่านี้

"การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นได้ต้องให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่สภาพปัจจุบันอาจจะมีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน แต่รัฐบาลต้องทำใจ โดยแสดงความจริงใจให้ประชาชนเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น แม้จะมีกฎอัยการศึกก็ตาม ไม่เช่นนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกของการปฏิรูป นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดของการปฏิรูปประเทศ แต่ขณะเดียวกันถ้าใครที่แสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่ความขัดแย้ง แอบแฝงทางการเมืองเราต้องจำกัดสิทธิบุคคลนั้นด้วย"นายธีรภัทร์ กล่าว นายธีรภัทร์ กล่าวต่อว่า ภาครัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของการปฏิรูป การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดเวทีสาธารณะ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการปฏิรูป การเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนวทาง รวมถึงความร่วมมือขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาพัฒนาการเมือง กำลังทำเวทีสาธารณะทั่วประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ตนคิดว่าภาครัฐน่าจะส่งตัวแทนไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย ไม่ใช่ทำมาแล้วบอกว่าไม่ถูกต้อง ถ้าได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนปรารถนา นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดของการปฏิรูปประเทศ และสิ่งสำคัญที่สุดคือให้บทบาทกับประชาชน เช่น การให้ประชาชนลงประชามติยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ หลายประเทศมีการทำประชามติ และประชาชนไม่ยอมรับ ก็นำมายกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ จนกว่าปประชาชนจะยอมรับ และนำไปสู่การปฏิรูประเทศได้สำเร็จ

2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้นำทางการเมืองที่ไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของการปฏิรูประเทศ เพราะผู้นำต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน ตนเสียดายเวลา 8-9 เดือนที่ผ่านมา เพราะเรายังไม่เห็นเลยในสถานการณ์บ้านเมืองเรา ท่านอยากมีอำนาจมีเลย แต่ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย ไม่ใช่มีอำนาจแล้วไม่ทำอะไร แต่ขณะนี้อำนาจยังมีอยู่ ขอให้รีบทำ บทบาทของผู้นำสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ประชาชนก็จะให้การสนับสนุน และการปฏิรูปประเทศก็จะสำเร็จ

"ผมเชื่อมั่นในเจตนารมณ์ ความจริงใจ จริงจัง ของผู้มีอำนาจในขณะนี้ที่ประสงค์ให้ประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง แต่ขอให้ท่านหยุดฟังสักนิด เดินไปพร้อมประชาชน โดยมีเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างสรรค์ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น เราจงร่วมมือกันในการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และการปฏิรูปประเทศจะสำเร็จ"นายธีรภัทร์ กล่าว