ตลท.เตือน20บจ.เข้าข่ายถูกเพิกถอน

ตลท.เตือน20บจ.เข้าข่ายถูกเพิกถอน

ตลท.เตือน 20 บจ.ที่มีปัญหาฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 ให้เร่งแก้ไขภายใน มี.ค.58

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เปิดเผยว่า ตามที่ ตลท.ได้มีการปรับปรุงแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานตามข้อ 9(6) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึ่งเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2554 เป็นต้นมา

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนอันเนื่องมาจากปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน(NC&NPG)ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานให้พ้นเหตุเพิกถอนภายใน 3 ปี หากบริษัทมีความคืบหน้าในแก้ไขเหตุเพิกถอน แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวและบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาฟื้นฟูกิจการ บริษัทก็อาจขอขยายเวลาได้ 1 ครั้งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 4 ปี)

ในระหว่างปี 2554-2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวและสำเนาเรียนคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ทราบทุกระยะรวมทั้งหมด3ครั้งด้วยเช่นกัน

บัดนี้ ใกล้ครบกำหนดการแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในเดือนมีนาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 จำนวน 20 บริษัทเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

กลุ่มที่ 1 : บริษัทที่เคยได้รับการขยายเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 17 บริษัท

หากบริษัทสามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขอพ้นเหตุเพิกถอนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทต้องยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมีหนังสือชี้แจงและแสดงเหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทพ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

กลุ่มที่ 2 : บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 ซึ่งจะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยอาจขอขยายเวลาฟื้นฟูกิจการอีก 1 ปี จำนวน 3 บริษัท

2.1) ในกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขอพ้นเหตุเพิกถอนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทสามารถยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมีหนังสือชี้แจงและแสดงเหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

2.2) ในกรณีมีความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุเพิกถอน แต่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขอพ้นเหตุเพิกถอนได้และบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดบริษัทสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทต้องยื่นคำขอพร้อมนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ขอขยายระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

บริษัทจดทะเบียนทั้ง 20 บริษัทดังกล่าว ต้องยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอนหรือคำขอขยายระยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งนำส่งงบการเงินประจำปี 2557 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวมทั้งคำชี้แจงหรือเอกสารข้อมูลที่สนับสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติการขอพ้นเหตุเพิกถอน หรือคุณสมบัติการขอขยายระยะเวลาฟื้นฟูกิจการได้ภายใน 31 มีนาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

รายชื่อบริษัทที่มีปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงานเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 จำนวน 20 บริษัท

กลุ่มที่ 1 : บริษัทที่เคยได้รับการขยายเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 17 บริษัท

ที่ ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

1 APX บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2 BIG1/ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3 BRC บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

4 CIRKIT บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

5 CPICO บริษัท เซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด (มหาชน)

6 KTECH บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

7 NFC บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

8 PK1/ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

9 POMPUI บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

10 SAFARI บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

11 SGF บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

12 TPROP บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

13 TRS บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)

14 TT&T บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

15 WORLD บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

16 WP บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

17 WR บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)

1/ BIG และ PK ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ

พ้นเหตุเพิกถอน

กลุ่มที่ 2 : บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 3 ซึ่งจะต้องแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยอาจขอขยายเวลาฟื้นฟูกิจการอีก 1 ปี จำนวน 3 บริษัท

ที่ ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

1 ASCON บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2 SINGHA บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน)

3 THL บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)