นายกฯห่วงเงินสจล.ที่หายไป

นายกฯห่วงเงินสจล.ที่หายไป

"ประยุทธ์"สอบถามยักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามคืบหน้ากรณีเงินหายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ซึ่งตนได้รายงานข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากผู้ปฎิบัติหน้าที่ของสถาบันและผู้ปฎิบัติหน้าที่ของธนาคารที่สถาบันได้นำเงินไปฝากที่ร่วมกันทำให้เกิดความเสียหาย ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และที่ผ่านมาสกอ.ยังได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้เงิน ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนระบบการควบคุมกรเงินการคลังของมหาวิทยาลัยเอง โดยสกอ.ได้ขอข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ สำเนารายงานการเงินประจำปี พร้อมหมายเหตุประกอบวบการเงินฉบับล่าสุด สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการเก็บรักษาเงิน สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเช็คและเงื่อนไขการลงนาม และจำนวนบัญชีธนาคารทุกแห่งทั้งหมดที่เปิดในนามมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเช่นนี้ สจล.อีก