ตั้งกรรมการสภาสถาปนิกเพิ่ม5ราย

ตั้งกรรมการสภาสถาปนิกเพิ่ม5ราย

สำนักนายกฯ ประกาศแต่งตั้ง "กรรมการสภาสถาปนิก" เพิ่มอีก5ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (29ม.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓) อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก จํานวน ๕ คน ซึ่งได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) อนุมัติให้แต่งตั้งนายสุวิทย์ ดิษยวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก แทนนายสมชาย วัฒนะวีระชัยที่ขอลาออก ซึ่งได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

บัดนี้ กรรมการดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสามปีตามวาระแล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก ดังนี้

๑. นางดวงขวัญ จารุดุล

๒. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย

๓. นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร

๔. นายสมชัย ศรีวิบูลย์

๕. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี