โปรดเกล้าฯ'อยุทธ์'เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์

โปรดเกล้าฯ'อยุทธ์'เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์

พระบรมราชโองการแต่งตั้ง "อยุทธ์" เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมย้าย2รองอธิบดีฯ เป็นผู้ตรวจการฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (29ม.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๑ ราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๓. นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี