กมธยกร่างรธน.ใหม่วางหลักการงบประมาณใหม่

กมธยกร่างรธน.ใหม่วางหลักการงบประมาณใหม่

"คำนูณ"เผยร่างรธน.ใหม่วางหลักการงบประมาณใหม่แยกกฎหมายงบประมาณเป็น2ฉบับแสดงรายละเอียดรายรับ-จ่ายชัดเจน

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงถึงผลการประชุม กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งพิจารณาร่างบทบัญญัติ ในหมวด 5 การคลังและงบประมาณ ในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ว่า บทบัญญัติที่ผ่านการพิจารณามีหลักการใหม่เพื่อเป็นการวางกรอบและแนวทางการดำเนินนโยบายการคลังและงบประมาณ ได้แก่ มาตราแรก ได้กำหนดให้การดำเนินนโยบายการคลัง และงบประมาณของรัฐต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า หลักการรักษาวินัยทางการคลัง และหลักความเป็นธรรมในสังคม ขณะที่มาตราสองถือเป็นบทนิยามของคำว่าเงินแผ่นดิน ซึ่งหมายถึงเงินรายได้แผ่นดิน เงินกู้ เงินคลัง และเงินรายได้จากทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐถือกรรมสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงเงินรายได้จากการดำเนินงานหรือทรัพย์สิน และสิทธิของประโยชน์ของหน่วยงานรัฐที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยหลักการสำคัญ คือ การกำหนดให้เงินกู้ เป็นเงินแผ่นดินด้วย เพื่อป้องกันการตีความของการกู้เงินในรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าได้ออกกฎหมายกู้เงิน ซึ่งอยู่นอกงบประมาณ เช่น โครงการไทยเข้มแข็ง และ การกู้เงินเพื่อบริหารจัดการและแก้ปัญหาเรื่องน้ำ จนกลายเป็นความเสียหาย

นายคำนูณ กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีของรายได้ที่ไม่ส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั้น ได้กำหนดให้มีขอบเขตสำคัญคือต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดโดยต้องเขียนขอบเขตและกรอบวงเงินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษาวินัยการเงินการคลัง รวมถึงประสิทธิภาพของความคุ้มค่า นอกจากนั้นในมาตราสามซึ่งระบุถึงการทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจำปี ได้กำหนดให้แยกเป็น 2 ร่าง คือ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี และ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติม พร้อมกันนั้นต้องแสดงรายละเอียดที่สำคัญคือ รายรับ และรายจ่าย โดยการทำรายละเอียดจัดสรรงบประมาณนั้นได้กำหนดให้เป็นไปตามหน่วยงาน ภารกิจและพื้นที่ ที่ต้องคำนึงถึงภูมิศาสตร์และภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ด้วย

"มาตรการที่กำหนดใหม่ดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นการกู้เงินนั้น แปลความสำคัญ คือไม่ได้ห้ามกรณีที่จะมีการกู้เงิน แต่ต้องทำภายใต้กฎหมาย และการใช้จ่ายเงินตามการกู้เงินดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายงบประมาณปกติ"นายคำนูณ กล่าว

นายคำนูณ กล่าวย้ำว่า สำหรับการกำหนดให้ทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณที่ต้องแสดงรายการรายรับ และรายจ่ายนั้นเบื้องต้นจะมีตัวเลขงบประมาณที่ประมาณการไว้อยู่แล้วแต่ละปี โดยรายละเอียดสำคัญนั้นจะเขียนไว้ในกฎหมายประกอบ ทั้งนี้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดว่าจะสังคยานากฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินที่มีทั้งหมดเพื่อทำเป็นกฎหมายว่าด้วยการการเงิน การคลังภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการทำงบประมาณรายจ่ายนั้น เบื้องต้นจะเป็นมาตรการหนึ่งที่พรรคการเมืองต่างๆ ต้องนำไปพิจารณาเป็นกรอบในการทำนโยบายที่ใช้หาเสียงด้วย เบื้องต้นต้องทำรายละเอียดการใช้งบประมาณ หรือที่มาของงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งนี้ไม่ได้ห้ามให้ทำนโยบายประชานิยม