เทศบาลขุดสระตามไร่นาแก้ภัยแล้ง

เทศบาลขุดสระตามไร่นาแก้ภัยแล้ง

เทศบาลตำบลหลักเขต จ.บุรีรัมย์ ทำโครงการขุดสระตามไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับการเกษตร

หลังชาวบ้านทั้งตำบล 14 หมู่บ้าน ประสบภัยแล้งซ้ำซากเป็นประจำทุกปี พร้อมเร่งนำน้ำดื่มสะอาดไปแจกจ่ายช่วยชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (29 ม.ค.58) นายเสนอ พาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมนายกาญจนะ พงศ์จริยา ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหลักเขต ได้ลงพื้นที่ตรวจดูการขุดลอกแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 5 ต.หลักเขต ของนางเกิด สร้อยเพชร ซึ่งเป็นโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ด้วยการขุดสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธินอกเขตชลประทานและในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยให้เกษตรกรร่วมออกค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อละ 2,500 บาท โดยขณะนี้ในพื้นที่ตำบลหลักเขต น้ำในสระกลางหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านมีปริมาณลดลงและตื้นเขินอย่างรวดเร็ว จนบางหมู่บ้านไม่สามารถสูบขึ้นไปผลิตประปาได้แล้ว ประกอบกับน้ำฝนที่ชาวบ้านกักเก็บไว้ในโอ่ง หรือภาชนะต่างๆ เพื่อบริโภคเริ่มเหือดแห้งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งตำบล 14 หมู่บ้าน โดยมีราษฎรได้รับผลกระทบเดือดร้อนกว่า 6,000 คน

นายเสนอ พาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต กล่าวว่า ปีนี้ตำบลหลักเขต ประสบภัยแล้งเร็ว และคาดว่าจะรุนแรง เพราะจากการสำรวจพบว่าในเขตพื้นที่ตำบลหลักเขต ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งทั้งตำบล 14 หมู่บ้าน แต่ทางเทศบาลมีรถบรรทุกน้ำเพียงคันเดียวที่ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำ จึงต้องหมุนเวียนออกแจกจ่ายน้ำทีละหมู่บ้านเฉลี่ยวันละ 2 เที่ยว เที่ยวละ 6,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านที่เดือดร้อน กรณีดังกล่าวจึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ หรือจัดสรรงบประมาณมาทำการขุดลอกสระน้ำกลางหมู่บ้านให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ หรือผลิตประปาบริการชาวบ้านได้ตลอดทั้งปี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน.