เกษตรฯขอ2.8หมื่นล.พัฒนาแหล่งน้ำ646แห่ง

เกษตรฯขอ2.8หมื่นล.พัฒนาแหล่งน้ำ646แห่ง

ปลัดเกษตรฯ เสนอแผนแก้ปัญหาด้านการเกษตร ของบ 2.8 หมื่นล้าน พัฒนาแหล่งน้ำ-เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ต่อนายกฯวันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ประธานการประชุมร่วมกันของปลัดกระทรวงทุกกระทรวงวันนี้ (29 ม.ค.) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่าตนจะรายงานให้นายกฯทราบถึงการทำงาน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดูแลเกษตรกร การจัดการทรัพยากรการเกษตร และการบริหารสินค้าเกษตร

สำหรับงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย การปฏิรูปที่ดิน โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ตรวจสอบการถือครองในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น 216,600 แปลง การดำเนินงานระยะต่อไป จะจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาลในเขตป่า 53,872 ไร่ เขตส.ป.ก. 4,683 ไร่ พร้อมทั้งการพิสูจน์การใช้และสิทธิในที่ดินปี 2558 เป้าหมายการตรวจสอบผู้ถือครอง 63,000 ราย จะขอความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมแก้ปัญหาการกำจัดอิทธิพลในท้องถิ่น ของผู้ถือครองที่ดินส.ป.ก.ผิดกฎหมาย หลายรายแม้ถูกขับไล่ออกจากที่ดินไปแล้ว แต่ยังมีอิทธิพลในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรรายใหม่ไม่กล้าเข้าไปอยู่

ส่วนการขยายพื้นที่ชลประทาน จะเสนอแผนการทำงานระยะถัดไป คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 646 โครงการ วงเงินกู้ 28,650 ล้านบาท เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.91 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ 150,000 ครัวเรือน การแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งได้จ้างงานเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้ชดเชยจากช่วงภัยแล้งแล้ว 21,688 ราย จะเร่งรัดจ้างงานเพิ่มอีก 28,413 ราย ภายในเดือนเม.ย.นี้

นายชวลิต กล่าวว่าส่วนสินค้าเกษตร เร่งปรับโครงสร้างสินค้าเกษตร ได้เปลี่ยนการผลิตข้าวเป็นไร่อ้อยโรงงานแล้ว 296,363 ไร่ ตามแผนจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) การดำเนินงานระยะต่อไป ลดพื้นที่ปลูกข้าวเป็นไร่อ้อยให้ได้อีก 7แสนไร่ เปลี่ยนนาข้าวเป็นเกษตรทางเลือกอีก 1.24 ล้านไร่ ส่วนยางพาราจะลดพื้นที่ปลูกยางลง 7 แสนไร่ ภายใน 7 ปี

สำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรขณะนี้ได้จ่ายเงินชาวนาไปกว่า 98% จ่ายเงินชาวสวนยาง 78% ยังเหลือเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่ ได้ส่งรายชื่อไปให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. แล้ว จะขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย เร่งตรวจสอบพื้นที่จริง