เคาะมาตรารธน.ใหม่ไม่เกิน299มาตรา

เคาะมาตรารธน.ใหม่ไม่เกิน299มาตรา

เคาะมาตรารธน.ใหม่ ไม่เกิน 299 มาตรา ยอดรวม 4 ภาค มี 280 มาตราแล้ว

ในการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ได้มีการแจ้งความคืบหน้าของการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ในภาคที่ 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน ได้พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด และภาค 3 นิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ที่ยังค้างพิจารณาจำนวน 2 มาตรา ในตอนที่ว่าด้วยการตรวจสอบภาคประชาชน และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินและกรรมาสิทธิมนุษยชน ที่ต้องพิจารณาการควบรวมกัน ดังนั้นยังเหลือภาค 2 ว่าด้วยผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันทางการเมือง , ภาค4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง และบทเฉพาะกาล ทั้งนี้ได้วางกรอบไว้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีรายมาตรารวมไม่เกิน 299 มาตรา หรือไม่เกินไปกว่ารายมาตราที่มีในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ.2550 ดังนั้นเมื่อรวมร่างมาตราทั้ง 4 ภาคซึ่งไม่รวมบทเฉพาะกาลจะมียอดรวม 280 มาตรา ทั้งนี้อาจมีการปรับรายมาตราได้ แต่ไม่ควรเกินไปกว่าที่กำหนดไว้ เบื้องต้นอาจมีการจำกัดร่างมาตราของหมวด หมวด หรือส่วนที่เตรียมการพิจารณา