กทม.เร่งสานนโยบายคสช.ลุยโรดแมพกำจัดขยะ5แผน

กทม.เร่งสานนโยบายคสช.ลุยโรดแมพกำจัดขยะ5แผน

กทม.เร่งสานนโยบายคสช. ลุยโรดแมพกำจัดขยะ 5 แผน ตั้งเป้าลดปริมาณมูลฝอยร้อยละ 7 ในปี 62

ที่ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกทม. ว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพฯให้จัดทำแผนจัดการขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยกำหนดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นขยะเก่า ซึ่งเป็นมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต และสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมที่เป็นขยะใหม่ โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการมูลฝอย ของเสียอันตราย และสร้างวินัยของคนในชาติ โดยให้ความรู้ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจำกัดขยะ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ร่างแผนจัดการขยะมูลฝอยของกทม. ระยะ 5 ปี มีสาระสำคัญ 5 ยุทธศาสตร์ 1.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย โดยนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.การสร้างวินัยประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 3.การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 4.การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วนและประชาชนในสังคม และ 5.การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกทม. ต้องให้ขยะคือทรัพยากร โดยมีเป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนที่เก็บได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 และเพิ่มปริมาณการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนขึ้นร้อยละ 20 ในปี 2562 รวมถึงใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น