ตัดสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯออกจากร่างรธน.ใหม่

ตัดสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯออกจากร่างรธน.ใหม่

กมธ.ยกร่างรธน.ตัดสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออกจากร่างรธน.ใหม่ หลังผลงานไม่เป็นที่ยอมรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ในช่วงบ่าย เป็นการพิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกมธ. กมธ.พิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ที่เสนอเพิ่มเติม ในตอนที่ 7 ว่าด้วยการตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา, ตอนที่ 8 ว่าด้วยการตรวจสอบโดยภาคประชาชน, ตอนที่9 ว่าด้วยองค์กรกำกับดูแลการสื่อสารสาธารณะแห่งชาติ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติตัดตอนที่ 7 และตอนที 9 ออกจากเนื้อหาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อลดความซ้ำซ้อนกับบทบาทของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาที่มีหน้าที่กำกับและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้ว แต่ได้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตรวจสอบฝ่ายบริหารไปรวมกับบทบัญญัติที่ว่าด้วยการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขณะที่องค์กรกำกับดูแลการสื่อสารสาธารณะแห่งชาติ ที่เจตนารมณ์เดิมเพื่อเป็นองค์ใหม่ที่มาทำหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นั้นได้ยุติการพิจารณาเพราะจะมีการแก้ไขกฎหมาย กสทช. เพื่อปรับปรุงการทำงานองค์กรอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับตอนที่ 8 ว่าด้วยการตรวจสอบโดยภาคประชาชน มีสาระสำคัญคือการตั้งสภาตรวจสอบภาคประชาชนในระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ, ทางการเมือง ในฐานะความผิดร่ำรวยผิดปกติ, ทุจริตต่อหน้าที่, ทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้มีข้อท้วงติงจาก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ภาระหน้าที่อาจซ้ำซ้อนกับการตรวจสอบภาคประชาชนที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ สมัชชาพลเมือง และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพราะในร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการตรวจสอบโดยภาคประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้นที่ประชุมจึงมีข้อสรุป คือ รับหลักการของสภาประชาชนและตั้งนายปกรณ์ ปรียากรณ์ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานคณะทำงาน

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้หารือต่อประเด็นการไม่มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยแสดงความกังวลต่อบุคลากรภายในสำนักงานของสภาที่ปรึกษาฯ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปมอบหมายให้นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่6 ไปพิจารณาเรื่องของการโอนย้ายบุคลากรไปอยู่ในส่วนองค์กรอื่นที่มีความเหมาะสม โดยมีข้อสังเกตว่าควรนำไปรวมในสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการตัดสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออกจากรัฐธรรมนูญใหม่เพราะเป็นไปตามมาตรา 35 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 อีกทั้งผลการประเมินการทำงาน สป. ที่ผ่านไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมและไม่นำไปสู่การปฏิบัติใช้ รวมถึงการสรรหากรรมการ สป. ไม่เป็นที่ยอมรับ