กมธ.ยกร่างรธน.แจงให้กกต.สั่งสรรหาส.ว.ใหม่

กมธ.ยกร่างรธน.แจงให้กกต.สั่งสรรหาส.ว.ใหม่

กมธ.ยกร่างรธน.แจงให้กกต.สั่งสรรหาส.ว.ใหม่ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสียหาย หากพบการได้มาไม่สุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงประเด็นการให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ผ่านพิจารณาในส่วนของการให้ กกต. สามาถสั่งให้มีการดำเนินการใหม่เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการได้มาซึ่งส.ว.นั้น มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตาม (7) มาตรา (3/2/5-1)9 นั้น ฝ่ายเลขานุการ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ อธิบายความว่าเป็นบทบัญญัติที่ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีที่ได้ส.ว.ซึ่งมาโดยวิธีไม่สุจริต เพราะหากพบว่ากระบวนการไม่ถูกต้องแล้ว กกต. สามารถมีสิทธิ์สั่งให้สรรหาใหม่ได้ โดยไม่ต้องให้บุคคลที่มาโดยวิธีไม่สุจริตนั้นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวุฒิสภา

ขณะเดียวกันหากก่อนการประกาศรับรองผลการสรรหาไม่พบการกระทำผิด และประกาศรับรองผล แต่หากบุคคลที่ไปดำรงตำแหน่งแล้วพบหลักฐานที่ควรเชื่อว่ามาโดยวิธีที่ไม่สุจริต ก็จะเป็นกระบวนการถอดถอนที่อยู่ในลำดับชั้นต่อไป นอกจากนั้นแล้วกระบวนการได้มาซึ่งส.ว.นั้น กกต. เป็นผู้ที่ดำเนินการ ผ่านกรรมการสรรหาที่มาจากหลายภาคส่วน ดังนั้นบุคคลที่ผ่านการสรรหาจากหลายภาคส่วนนั้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอีกชั้นก่อนที่จะประกาศให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่