เล็งส่งงานสปช.-กมธ.ปฏิรูปให้ยกร่างกม.ที่สำคัญ

เล็งส่งงานสปช.-กมธ.ปฏิรูปให้ยกร่างกม.ที่สำคัญ

กมธ.ยกร่างรธน.เล็งส่งงานสปช.-กมธ.ปฏิรูปให้ยกร่างกฎหมายที่สำคัญ หวังเร่งทำคลอดกฎหมายลูกไม่รอสภาใหม่

ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกมธ.ฯ เป็นประธานการประชุม ได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จระหว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ซึ่งล่าสุดนั้นมีกฎหมายที่ต้องพิจารณาแล้ว จำนวน 11 ฉบับ ทำให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงความเห็นว่าให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณายกร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้ทำงานประมาณ 9 คน มาจาก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นแล้วขอให้ทำบัญชีร่างกฎหมายที่สำคัญรวมถึงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องผ่านการพิจารณาในช่วงที่มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)แล้วแยกส่วนที่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายฉบับใดที่กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญต้องดำเนินการเอง หรือ ให้สปช. ภายใต้คณะกรรมาธิการปฏิรูปเป็นผู้ร่วมยกร่างกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วใจการทำงานโดยไม่ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่หรือสภาฯใหม่มาทำหน้าที่

ด้านนายเจษฎ์ โทณะวณิก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานคณะอนุ กมธ.จัดทำข้อเสนอในการตราหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการปฏิรูป (คปก.) ได้ยกร่างกฎหมายที่สำคัญ โดยขณะนี้ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทำประชามติ, ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการทำงานของคณะรัฐมนตรี, ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง , ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และการสรรหาส.ว. , ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระจายอำนาจ, ร่าง พ.ร.บ.สมัชชาพลเมือง, ร่าง พ.ร.บ.ที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร เป็นต้น โดยในร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นมีคณะทำงานที่ดูแลอยู่