กมธ.ยกร่างฯถกวุ่นปมยุบผู้ตรวจการแผ่นดินรวมกสม.

กมธ.ยกร่างฯถกวุ่นปมยุบผู้ตรวจการแผ่นดินรวมกสม.

กมธ.ยกร่างรธน.ถกวุ่นปมยุบผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกับกสม.ก่อนหาทางออก ตั้งคณะทำงานศึกษาก่อนให้ตัดสิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา เป็นวันที่สิบเอ็ด โดยเข้าสู่การพิจารณาตอนที่ 5 ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างรายมาตราที่ประชุมได้หารือถึงการคงอยู่ขององค์กรตามความเหมาะสมและจำเป็นตามที่มาตรา 35วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนด โดยที่ประชุมมีข้อเสนอโดยนำข้อมูลทางวิชาการของสถานบันพระปกเกล้าและความเห็นของภาคประชาชนที่เห็นว่าควรให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรวมเป็นองค์กรเดียวกันกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้มีผู้สนับสนุนให้รวม 2 องค์กรดังกล่าวรวมกันและเปลี่ยนชื่อเป็นคณะผู้พิทักษ์สิทธิ และมีจำนวนกรรมการ 9-11 คน โดยแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน เช่น ด้านสิทธิมนุษยชน, ด้านสิทธิเด็ก, ด้านสิทธิสตรี, ด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือพิทักษ์ความเป็นธรรมให้กับประชาชน แต่ลักษณะของการทำงานต้องเน้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกัน ไม่แยกหรือแบ่งฝ่าย ขณะที่อำนาจหน้าที่ให้คงไว้ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ เพิ่มสิทธิของประชาชนในการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินด้วย อย่างไรก็ตามมี กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ยังเห็นแย้งเนื่องจากกสม. และผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกฎหมายที่แยกองค์กรและหน้าที่ที่ชัดเจน แต่ปัญหาที่ผ่านมาเพราะการขาดประสิทธิภาพในการทำงานควรมีการปฏิรูปการทำงานมากกว่าการยุบรวม

ทั้งนี้จากการอภิปรายตลอดช่วงเช้าถึงช่วงเวลา 13.30 น. ที่ประชุมได้มีฉันทามติให้ควบรวม ผู้ตรวจการแผ่นดินและกสม. ไว้ด้วยกัน แต่มีกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยทักท้วงว่าไม่สามารถสรุปได้เช่นนั้น เพราะยังมีบุคคลที่คัดค้านอยู่ หากที่ประชุมได้ลงมติควบรวมองค์กรขอให้จัดทำรูปแบบและโครงสร้างการทำงานให้พิจารณาก่อน นอกจากนั้นควรสอบถามไปยัง 2 องค์ดังกล่าวก่อนที่กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญตัดสินใจ ทั้งนี้มีกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินรอการพิจารณาไว้ก่อน เช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ขอให้รอการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อศึกษาข้อดี ข้อเสียของการควบรวม2องค์กรดังกล่าว โดยได้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ที่ประกอบด้วย กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญและตัวแทนจากหน่วยงานกสม. และผู้ตรวจการแผ่นดินมาพิจารณา โดยนำความเห็นของที่ประชุมซึ่งมีแนวโน้มที่จะควบรวม 2 องค์กรดังกล่าวไปประกอบการพิจารณา