ดันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประเดิมทอท.

ดันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประเดิมทอท.

คมนาคมเร่งตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ยึดโมเดลกองทุนกฟผ. ระบุทอท.เหมาะสมจัดตั้งกองทุนที่สุด หลังรายได้มั่นคง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจว่า เบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้นำรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเข้ามานำเสนอรูปแบบการจัดตั้งกองทุน ซึ่งมีข้อสรุปว่าจะนำรูปแบบการจัดตั้งกองทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาเป็นตัวอย่างของการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปัจจุบัน ก.ล.ต. เป็นผู้ดำเนินการร่างรูปแบบกองทุนให้กับ กฟผ.

ส่วนรูปแบบการตั้งกองทุนของ ก.ล.ต. ที่นำรูปแบบของเอกชนมานำเสนอนั้น ต้องนำกลับไปพิจารณาแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกที โดยจะนำรูปแบบ ของ กฟผ. มาประกอบการด้วย แล้วให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจกลับไปศึกษาเพิ่มเติมว่า หน่วยงานใดมีโครงการที่จะต้องทำกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้ โดยหลังจากนั้นให้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ร่างรูปแบบการดำเนินโครงการจัดตั้งกองทุนมานำเสนอและหารือในรายละเอียดของการประชุมครั้งต่อไป

“ในการประชุมครั้งต่อไปทางกระทรวงคมนาคมจะเชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมด เพื่อหารือและพิจารณาว่าโครงการใดที่มีความพร้อมทำกองทุน แล้วขั้นตอนในการทำกองทุนมีอะไรบ้างดูว่าโครงการไหนที่มีความพร้อมทำกองทุนฯ แล้วขั้นตอนในการทำกองทุนมีอะไร แล้วเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมเพื่อแนะนำหาแนวทางจัดทำรูปแบบกองทุนฯ เช่น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปน.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้วมอบให้ สนย. ไปศึกษาขั้นตอนรูปแบบแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานว่าขั้นตอนจะต้องทำอย่างไร โดยขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีความซับซ้อน เพียงแต่นำรูปแบบกองทุนของเอกชนมาปรับใช้ ไม่ต้องแก้ไขข้อกฎหมายเหมือนข้าราชการ”นายชาติชาย กล่าว

ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมในการจัดตั้งกองทุน คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ดีมีความเหมาะสม ที่สามารถจะดำเนินจัดตั้งกองทุน ขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบกองทุน อย่างไรก็ตามขั้นตอนจากนี้หลังจากสรุปรูปแบบกองทุนแล้วเสร็จ ต้องนำเสนอต้องที่กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง แล้วค่อยนำเสนอ ครม. อนุมัติต่อไป

ทั้งนี้หากมีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจ จะเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานนั้นๆ โดยไม่ต้องรอจัดสรรงบประมาณหรือกู้เงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เริ่มดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า แต่การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคจะสามารถเอาเงินไปเริ่มโครงการได้เร็วขึ้น และไม่เพิ่มภาระหนี้สาธารณะของประเทศ