ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (1)

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (1)

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557

เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยกำหนดให้ยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับส่วนแบ่งของกำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ที่ได้รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป อีกทั้งอธิบดีกรมสรรพากรยังได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) ลงวันที่ 17 ธ.ค.2557 กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ต้องจัดทำรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย และยื่นพร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ โดยมีผลใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 ลงวันที่ ม.ค.2558 จึงขอนำมาเป็นประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา ในทางภาษีอากร “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” มีความหมายอย่างไร และมีตัวอย่างของหน่วยทางภาษีอากรทั้งสองประเภทอย่างไร

วิสัชนา คำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” หมายความว่า บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้จากกิจการที่ทำนั้น อันเป็นความหมายตามนัยมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาทิ

(1) การเข้าร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น บัญชีเงินฝากนาง ก. และนางสาว ข. เป็นต้น

(2) การเข้าร่วมกันซื้อหุ้น เช่น นาย ก. และนาย ข. เข้าร่วมกันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อซื้อหุ้น

(3) การเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกัน เช่น นาย ก. นาง ข. และนาย ค. ซื้อที่ดินร่วมกัน

(4) การเข้าร่วมกันของแพทย์เพื่อทำกิจการรักษาคนไข้ เช่น แพทย์ ก. ร่วมกับแพทย์ ข. หรือ แพทย์ ก. ร่วมกับพยาบาล ค. เป็นต้น

(5) การเข้าร่วมกันของนักแสดงหรือพิธีกรในการรับงานแสดงหรือรับงานพิธีกร เช่น นักแสดง เอ ร่วมกับนักแสดง บี เป็นต้น

ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ได้กำหนดนิยามคำว่า “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” ว่า หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลง กระทำการร่วมกันอันมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาทิ

(1) คณะกรรมการนักศึกษาจัดหาทุนเพื่อกระทำกิจกรรมในกลุ่มของตน

(2) คณะกรรมการจัดหาทุนเพื่อสร้างและปรับปรุงโบราณสถาน

(3) ชมรมแม่บ้านจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น

ดังนั้น กรณีบุคคลได้ร่วมกันกระทำกิจการอันเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมาก่อนวันที่ 1 ม.ค.2558 โดยเฉพาะในส่วนของ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ให้ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยภาษีให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ