เวียงจันทน์เปิดเอกชนพัฒนาพื้นที่กลางเมือง

เวียงจันทน์เปิดเอกชนพัฒนาพื้นที่กลางเมือง

ส่วนบริหารท้องถิ่นแขวงเวียงจันทน์ ที่ตั้งเมืองหลวงของลาว เตรียมโอนที่ดิน1,250ไร่ ให้กับนักพัฒนาที่ดินเอกชน

การโอนที่ดินดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาเมือง ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆ แยกจากกัน ประกอบด้วยบ้านเรือนอาคารเตี้ย อพาร์ทเมนท์ ห้างสรรพสินค้า ย่านการค้า ที่อยู่อาศัย สถานีขนส่ง ย่านบันเทิง และย่านท่องเที่ยว โดยพื้นที่อาคารเตี้ยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัย และพาณิชย์มีประมาณ 175 ไร่

ทางการกำหนดราคาที่ดินไว้ที่ตารางเมตรละ 200,000 กีบ หรือราว 792 บาท โครงการทั้งหมดจะสร้างรายได้กว่า 400,000 ล้านกีบ หรือราว 1,583 ล้านบาท

หัวหน้าสำนักเลขานุการรับผิดชอบการพัฒนาเมือง "นายถาวอน เพ็งแสงสา" เปิดเผยว่า ประมาณ 60% ของพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกชน ที่บางคนครอบครองอย่างผิดกฎหมาย ขณะนี้แขวงเวียงจันทน์เริ่มทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการตามแผนอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง เพราะแขวงเวียงจันทน์จำเป็นต้องปรึกษากับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้

การก่อสร้างศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองหลวง เป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลลาวให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยลาวตัดสินใจที่จะขยายศูนย์กลางของเมืองหลวงให้ครอบคลุมพื้นที่ 4 เขต รวมถึงโพนโฮง เวียงคำ แก้วอุดม ทุละคม จากเดิมที่จำกัดอยู่เฉพาะที่เขตโพนโฮงอย่างเดียว