'ประจิน'เคาะ8แผนแก้ปัญหามาบตาพุด

'ประจิน'เคาะ8แผนแก้ปัญหามาบตาพุด

"พล.อ.อ.ประจิน"อนุมัติ 8 แผนงาน แก้ปัญหามาบตาพุด เล็งสร้างเตาเผยขยะผลิตไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์ ลดมลพิษในพื้นที่

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เปิดเผยภายหลังการประชุมโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร โดยเห็นชอบใน 8 แผนงานการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1. มาตรการดูแลโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และมาตรการลดการปล่อยมลพิษ 2.นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม จะทำงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.ในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรืออีเอ็มซีสแควร์ ป้องกันการเกิดเผชิญเหตุฉุกเฉินให้สามารถกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่มาบตาพุด

3. แก้ปัญหาขยะ โดยการคัดแยกขยะ และนำมารีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะ 4. ปรับปรุงโรงพยาบาลมาบตาพุดให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพิ่มการรักษาโรคเฉพาะทางที่เกิดจากมลพิษอุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อตรวจร่างกายให้ชาวบ้านในพิ้นที่มาบตาพุด

5. ปรับปรุงผังเมืองมาบตาพุด เนื่องจากผังเมืองเดิมไม่รองรับต่อการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับการจัดโซนนิ่งอุตสาหกรรม รวมทั้งการกำหนดพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมต่อการลดมลพิษ และพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยจะเร่งผลักดันให้การปรับปรุงผังเมืองแล้วเสร็จภายในปี 2557 6. แก้ปัญหาการจราจร โดยการจัดระเบียบจราจรระหว่างรถบรรทุกและรถส่วนตัว รวมถึงศึกษาการวางแผนเส้นทางรถไฟขนส่งคู่ขนานกันไป เนื่องจากการขนส่งสินค้าจากมาบตาพุดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงต้องทำให้เส้นทางขนส่งมีแข็งแรงปลอดภัย และติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ รวมทั้งเพิ่มการขนส่งระบบทางน้ำให้สะดวกในการขนถ่ายสินค้า

7. ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะน้ำสะอาดและไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จะร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเตาเผาขยะที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี งบลงทุนประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่ง ปตท.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หลังจากผ่านความเห็นชอบแล้ว จะมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันและจัดสรรพื้นที่ที่จะก่อสร้างต่อไป และ 8. ส่งเสริมให้ชุมชนและสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ในการบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สำหรับงบประมาณที่ใช้ทั้ง 8 แผนงานอยู่ที่ประมาณ 677 ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณปี 2557 ถ้าไม่เพียงพอก็จะกระจายไปใช้งบในปี 2558

"ในปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีพื้นที่ประมาณ 21,000 ไร่ ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 1 ท่าเรือ และ 151 โรงงาน ซึ่งยังมีพื้นที่อีกมากในการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหลังจากการวางผังเมืองเสร็จ ก็จะสามารถกำหนดพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และลดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด" พล.อ.อ.ประจิน กล่าว