มท.แจงแนวทางสรรหา-กำกับงบอปท.

มท.แจงแนวทางสรรหา-กำกับงบอปท.

"วิบูลย์"แจงแนวทางสรรหาและกำกับงบปรมะมาณอปท. ตามประกาศคำสั่งของคสช. เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานท้องถิ่น ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด เสมียนตราจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้ามกลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 650 คน

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แสดงเจตนารมณ์ และมีนโยบายอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศโดยส่วนรวม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งมีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ นโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูป ที่เน้นให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารจัดการในทุกๆด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ และ (อปท.) โดย (คสช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และฉบับที่ 104/2557 เรื่อง การกำดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ (อปท.) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการปฏิบัติราชการของ (อปท.) และผู้มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ ผวจ. และนายอำเภอ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ผวจ. ในการดำเนินการตามประกาศของ คสช. กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจง แนะนำ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารงานของ (อปท.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน

"การตั้งงบประมาณของ อปท. จำเป็นที่จะต้องพิจารณาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติ อย่างละเอียด ซึ่งคณะกรรมการของผวจ. นายอำเภอ หรือท้องถิ่นจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นแกนนำสำคัญ ที่จะนำความรู้นั้น มาใช้กำกับดูแลในโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแล การใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ขอเน้นย้ำว่า การที่เราดำเนินการครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองของอปท. อย่าคิดในแง่ลบว่า จะกระทำผิดเสมอไป ท้องถิ่นที่ดีก็มีอยู่มาก เมื่อได้รับความรู้จากการประชุมครั้งนี้ จะได้นำความรู้ไปดูแลบ้านของเราเอง ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่แค่การกำกับดูแล แต่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยอีก" ปลัด มท. กล่าว

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า ในการคัดสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการขั่วคราว ตามประกาศ คสช. นั้น การเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น ผวจ. อยากให้ดูลึก ๆ ว่า ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ เป็นอย่างไร ซึ่ง ผวจ.ก็อยู่ในพื้นที่ และรู้ว่าบุคคลใดมีความสามารถอย่างไร ซึ่งจะต้องนำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกลางท้องถิ่น ในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดต้องมีความแม่นยำในกฎมายและระเบียบ ถ้าไม่รู้ หรือรู้ไม่จริง หากปล่อยให้เรื่องเกิดขึ้นก็จะไม่ดี ในส่วนของท้องถิ่นใดที่ยังไม่หมดวาระ ก็ต้องเตรียมจัดเตรียมการ เพราะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าระยะเวลาที่สมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไร การเตรียมข้อมูลเรื่องบุคคลไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็เป็นเรื่องดี สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้นถ้ากระทำไม่ดีก็จะถูกสังคมมองย้อนกลับมา กระบวนการต้องถูกต้อง เลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เก่ง ดี มีความหลากหลายทางประสบการณ์ ความรู้ และมีความตั้งใจที่จะทำงานในท้องถิ่นนั้น ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ปปช. โดยที่ กรุงเทพมหานคร. ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 28 ส.ค.57 ผมทำหน้าที่เป็นประธานการคัดสรร ก็คงต้องทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ความเป็นกลางทางการเมือง ความซื่อสัตย์สุจริต ความหลากหลายทางความรู้ ซึ่งจะทำให้งานของท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า ผมเชื่อมั่นว่าจะได้คนที่ทำหน้าที่ในระยะเวลาหนึ่งให้เกิดผลดีต่อท้องถิ่น เรื่องนี้เราจะติดตามกันต่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องช่วยกันตรวจสอบ และช่วยกันเป็นหูเป็นตา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มีการเปิดเผยโผ รัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดย ปรากฎชื่อของ พล.อ. ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ที่ปรึกษา คสช.ว่า ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด ในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็ต้องอยู่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการคัดสรรบุคคลที่คิดว่าเหมาะสมเข้ามาทำงาน ทางตนและข้าราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เตรียมพร้อมในด้านข้อมูลการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องที่สำเร็จแล้ว และอยู่ในช่วงการดำเนินการ เพื่อพร้อมเสนอรัฐมนตรีที่จะเข้ามารับตำแหน่ง ทั้งโดยตนและคณะทำงานพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างเต็มที่