ไทยสมายล์เริ่มบินดอนเมือง3เส้นทาง8ส.ค.

ไทยสมายล์เริ่มบินดอนเมือง3เส้นทาง8ส.ค.

ไทยสมายล์เริ่มบินที่ดอนเมือง 3 เส้นทาง 8 ส.ค.ก่อนย้ายทั้งระบบ 26 ต.ค.57

เรืออากาศโทสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บมจ.การบินไทย เปิดเผยว่าไทยสมายล์แอร์เวย์จะเพิ่มการบริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกหนึ่งแห่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการเที่ยวบนิภายในประเทศของไทยสมายล์แอร์เวย์ได้ตามต้องการ โดยจะจัดจำหน่ายผ่านเที่ยวบินรหัสร่วม(Codeshare) กับการบินไทยในทุกเส้นทางเช่นเดิม ทั้งนี้ ไทยสมายล์แอร์เวย์จะมี 3 เส้นทางบินไป-กลับ ที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ดังนี้

1. เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่ วันละ 3 เที่ยวบิน

2. เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-ขอนแก่น วันละ 3 เที่ยวบิน

3. เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต วันละ 2 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับการเพิ่มบริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไทยสมายล์แอร์เวย์จึงได้จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษเที่ยวเดียวบินสู่เชียงใหม่ หรือขอนแก่น ราคาเริ่มต้น 990 บาท และบัตรโดยสารราคาพิเศษเที่ยวเดียวบินสู่ภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 1,090 บาท เปิดให้สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค.57 และเดินทางระหว่างวันที่ 8-31 ส.ค.57 ซึ่งบัตรโดยสารราคาพิเศษดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว