กรมศุลกากรคาดขอใช้พื้นที่ No Man's Land ร่วมกัมพูชา

กรมศุลกากรคาดขอใช้พื้นที่ No Man's Land ร่วมกัมพูชา

กรมศุลกากรตรวจพื้นที่ด่านพรมแดนตามนโยบายคสช. เผยมีปัญหาด้านพื้นที่อาจขอใช้พื้นที่ No Man's Land ร่วมกัมพูชา

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนายสมพร หลงปาน ผอ.สว่นบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกรมศุลกากร พร้อมคณะที่ปรึกษา ในการเดินทางมาประชุมเตรียมเริ่มโครงการพัฒนา เพื่อปรับปรุงบริเวณด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก ตามคำสั่งของ คสช.ที่จัดสรรงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรค ด่านกักกันสัตว์ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นการประชุมระดมความคิดภายหลังการลงพื้นที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กในช่วงเช้าแล้ว

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ กล่าวถึงการดำเนินโครงการนี้ว่า เนื่องจากด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก เป็นด่านที่มีรายได้การส่งออกเป็นอันดับที่ 2 รองจากด่านพรมแดนอรัญประเทศ แต่สภาพอาคาร ความสะดวก ปลอดภัยในการผ่านเข้าออก รวมกันทั้งสินค้า ยานพาหนะ และบุคคลไม่แยกออกจากกัน นอกจากทำให้เกิดความล่าช้า ไม่สะดวก ไม่สามารถคัดกรองได้แล้ว ยังไม่ปลอดภัยและไม่เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย ดังนั้น คสช.จึงอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงบริด่านให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการค้า AEC ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558ที่จะถึงนี้

นายสมพร หลงปาน ผอ.ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกรมศุลกากร กล่าวภายหลังการสำรวจพื้นที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กว่า การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากสภาพพื้นที่มีจำกัด ต้องหาแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งอาคารด่านพรมแดน จะต้องเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆ แยกช่องทางทั้งคน ยานพานะ และสินค้าอย่างชัดเจน การระดมแนวความคิดมีหลายประเด็น ทั้งการขอใช้พื้นที่ No Man's Land ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อสร้างอาคารร่วมกัน การขอซื้อที่ดินจากเอกชนที่อยู่รอบด่านพรมแดน เป็นต้น ซึ่งจะต้องปรึกษากับบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำแผนและดีไซด์รูปแบบอาคารอีกครั้งโดยจะให้เสร็จภายใน 1 เดือนก่อนเริ่มโครงการ ส่วนงบประมาณ 50 ล้านบาทจาก คสช.นั้น ไม่เพียงพอ จะต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกครั้ง