สรรพากรเล็งเสนอคสช.เลิกภาษีคณะบุคคล

สรรพากรเล็งเสนอคสช.เลิกภาษีคณะบุคคล

สรรพากร เตรียมเสนอคสช.เลิกภาษีคณะบุคคล-เพิ่มอำนาจระงับทำธุรกรรม

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรเตรียมเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยกเลิกการเสียภาษีของคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ โดยตามกฎหมายเดิมการเสียภาษีของคณะบุคคลจะยื่นแยกกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นการยื่นซ้ำซ้อน แต่หลังจากจากนี้จะเปลี่ยนให้สามารถยื่นรวมกันระหว่างรายได้ของคณะบุคคลกับรายได้ของบุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบฐานรายได้ของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง โดยกรมสรรพากรจะเร่งออกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จภายในปลายปีนี้

นอกจากนี้ กรมสรรพากรไดัเสนอให้ คสช.อนุมัติให้เจ้าหน้าที่สรรพากรมีอำนาจในการระงับการทำธุรกรรมของนิติบุคคลหากตรวจสอบพบว่านิติบุคคลดังกล่าวกระทำความผิด หลีกเลี่ยงการเสียภาษีครบถ้วน อาทิ การโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อป้องกันการตกแต่งบัญชีหรือถ่ายเทเงินในบัญชีออกจากนิติบุคคล รวมถึงจะออกระเบียบสรรพากรให้สรรพากรพื้นที่มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลซ้ำสำหรับบัญชีที่เคยมีปัญหาการยื่นภาษี เพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นให้เกิดความรัดกุมมากที่สุด โดยยืนยันการเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีครั้งนี้ ไม่ได้หวังรายได้ภาษีเพิ่มขึ้น แต่ต้องการให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อจูงใจให้สำนักงานบัญชีและส่งเสริมการเสียภาษีถูกต้อง จึงเตรียมออกระเบียบสรรพากรให้สำนักงานบัญชีมีส่วนร่วมในการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรมสรรพากรจะจ่ายค่าตอบแทนให้สำนักงานบัญชี