'อดุลย์'พอใจสภาฯ เตรียมงานรองรับสนช.

'อดุลย์'พอใจสภาฯ เตรียมงานรองรับสนช.

"อดุลย์"พอใจสภาฯ เตรียมงานพร้อมรองรับสนช.ชุดใหม่ พร้อมเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภาเช็คอุปกรณ์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณะทำงาน อาทิ พล.ท.สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสธ.ทบ. และรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ, พล.อ.มงคล เผ่าพงศ์คล้าย ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารรัฐสภา อาทิ นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา, นายธงชัย ดุลยสุข รองเลขาธิสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 5 สำนัก ได้แก่ สำนักการคลังและงบประมาณ, สำนักบริหารงานกลาง, สำนักรักษาความปลอดภัย, สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักนโยบายและแผน เพื่อรับฟังแผนเตรียมความพร้อมรองรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวใช้เวลา 1 ชั่วโมง

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.อดุลย์ ให้สัมภาษณ์ว่าจากที่รับฟังข้อมูลว่าตนพอใจเพราะทางสภา ได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ไม่มีประเด็นใดที่ต้องกำชับงานส่วนใดเป็นพิเศษ ส่วนการเตรียมงานรัฐพิธิเปิดสมัยประชุมสนช. หลังจากที่สมาชิกสนช. ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นั้น ทางสภามีความพร้อมและทำงานได้ทันทีรวมถึงการเปิดประชุมสนช.นัดแรกด้วย

จากนั้นคณะผู้บริหารสภาได้นำพล.ต.อ.อดุลย์ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยพล.ต.อ.อดุลย์ได้สอบถามถึงการใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องประชุมและเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของสนช.ชุดใหม่ ซึ่งนางนรรัตน์ กล่าวว่าจะใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายของสมาชิกรัฐสภา

ด้านนางนรรัตน์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม โดยทางสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภายืนยันถึงความพร้อมต่องานรองรับสนช.ชุดใหม่ โดยในวาระแรกของการประชุมสนช.คาดว่าจะใช้ข้อบังคับการประชุมสนช. ปี2549 โดยอนุโลมไปก่อน จากนั้นสนช.ชุดใหม่จะเป็นผู้พิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ส่วนวาระการพิจารณาของสนช. ที่เป็นวาระหรือเรื่องที่ค้างอยู่ในระเบียบวาระเดิมของวุฒิสภานั้น หากเป็นส่วนร่างพระราชบัญญัติ จะขึ้นอยู่กับคสช. ที่จะพิจารณา ขณะที่เรื่องอื่นๆ เช่น การถอดถอนบุคคลตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่งเรื่องมานั้น เบื้องต้นต้องพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายก่อนและขึ้นอยู่ดุลยพินิจของประธานสนช.คนใหม่ด้วย ส่วนการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ที่พบว่ามีเรื่องของ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ที่วุฒิสภาลงมติเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นต้องรอให้ประธานสนช.เป็นผู้พิจารณา