ชง3แนวทางต้านทุจริต

ชง3แนวทางต้านทุจริต

สพม.เสนอเข้มสินบน-คดีไม่มีอายุ-ประชาชนฟ้องได้ ป.ป.ช.คาดสรุปสำนวน"บุญทรง-ภูมิ"คดีจำนำข้าวตุลาคม

สพม.เสนอคสช. 3 แนวทางปราบทุจริต ออกกฎหมายคุมเข้มสินบน เพิ่มโทษทั้งผู้รับ-ผู้ให้ คดีไม่มีอายุความ ประชาชนสามารถยื่นฟ้องคดีได้ป.ป.ช.เผยสอบทรัพย์สิน 5 อดีตรัฐมนตรีพันจำนำข้าวคืบหน้า 90% "ประจิน" ระบุยังไม่ทูลเกล้าฯ รายชื่อสนช. เผยทอ.ได้โควตา 20 คน "เตีย บันห์" ย้ำกัมพูชาหนุนภารกิจคสช.แก้ปัญหาประเทศ

นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) พร้อมด้วย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน นายเฉลิมศักดิ์ จันทิม เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน หลังได้นำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา

นายธีรภัทร์ กล่าวว่า การจัดทำข้อเสนอนี้มีคณะกรรมการจัดทำแนวทางและส่งเสริมปฏิรูปประเทศไทย ได้ประชุมและจัดสัมมนาระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จนได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันว่าการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันควรจะดำเนินไปใน 3 แนวทางด้วยกันคือ

1.การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน มีข้อเสนอให้มีการปฏิรูปค่านิยมของคนไทย โดยให้นำหลักสูตรการปลูกฝังคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกันสนับสนุนให้มีการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุณธรรมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม

สำหรับการดำเนินงานของภาครัฐมีข้อเสนอให้ปฏิรูปการบริหารงานบุคคลและให้บริการประชาชน ต้องยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัด มีมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง การให้บริการต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม สพม.สนับสนุนให้มีการตรากฎหมายพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน

ในส่วนของการป้องกันการทุจริตในกระบวนการงบประมาณ มีข้อเสนอที่เป็นมาตรการป้องกันทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ต้องมีหลักเกณฑ์ที่รัดกุมในการพิจารณาแผนงานและโครงการต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณในระดับจังหวัดต้องไม่มีการแทรกแซงจากนักการเมือง สพม.สนับสนุนให้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยข้อตกลงคุณธรรม (integrit pact) ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงทุนขนาดใหญ่และต้องมีการศึกษาความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเสนอแนวทางป้องกัน

ส่วนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีข้อเสนอห้ามมิให้ตำรวจและอัยการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจต้องเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้สพม.มีข้อเสนอที่จะสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนและสื่อมวลชนในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนให้ตราพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และยังได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงของทางราชการได้ง่ายขึ้น

2.ด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นข้อเสนอที่เพิ่มประสิทธิภาพในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ สพม.ได้ยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ให้ผู้กระทำความผิดครอบคลุมไปถึงเครือญาติของข้าราชการและนักการเมืองที่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติ หรือที่เรียกว่ากฎหมายเจ็ดชั่วโคตร ส่วนผู้กระทำความผิดที่ไม่สามารถลงโทษได้ เนื่องจากคดีขาดอายุความได้เสนอให้คดีไม่มีอายุความหรืออย่างน้อยขยายอายุความไปจนถึง 30 ปี

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนออื่นๆ อีก เช่น ให้มีการตรากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คดีทุจริตคอร์รัปชันให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายสามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องได้ เสนอให้ออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนที่ร่วมตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดมาตรการลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน การตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลัง รวมไปถึงสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาเป็นภาคีต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับนานาชาติ

3.เป็นข้อเสนอที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งไม่ได้มีเพียง ป.ป.ช. แต่ยังมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้ควรมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการบริหารงานบุคคลและด้านงบประมาณ มีข้อเสนอที่จะให้หน่วยงานเหล่านี้ทำงานได้คล่องตัว รวดเร็ว และเป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง

สพม.ยังมีข้อเสนอการปฏิรูปด้านอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแนวทางและส่งเสริมการปฏิรูปของสพม.กำลังดำเนินการจัดทำคาดว่าทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้ เพื่อนำเสนอต่อคสช.และสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ต่อไป ป.ป.ช.สอบทรัพย์สิน5อดีตรมต.คืบ90%

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึก 5 อดีตรัฐมนตรี ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เกี่ยวข้องกับคดีโครงการรับจำนำข้าว ว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึง 90% ซึ่งสถาบันการเงินกำลังทยอยส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมมาให้ป.ป.ช.เป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานเท่าใด เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดต้องให้เวลาคณะอนุกรรมการในการพิจารณาและตรวจสอบให้เกิดความรอบคอบที่สุดคาดสรุปคดี"บุญทรง-ภูมิ"ตุลาฯ

นายวิทยา อาคมพิทักษ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการไต่สวน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ และพวก ในขั้นตอนของการระบายข้าวและขั้นตอนส่งออกแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ในโครงการรับจำนำข้าวว่า อยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนับสนุน คาดว่าภายใน 2-3 เดือนสรุปสำนวนได้

เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าประมาณเดือนต.ค.นี้ คณะอนุกรรมการสามารถสรุปเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.ได้ใช่หรือไม่ นายวิทยา กล่าวว่า "คาดว่าอย่างนั้น" ต่อข้อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าหากสรุปข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการป.ป.ช.แล้วจะสามารถชี้มูลความผิดได้เลย ไม่ต้องรอระยะเวลาอีก นายวิทยา กล่าวว่า "เข้าใจว่าอย่างนั้น ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่ได้มานี้จำนวนมากและเชื่อว่าสามารถพิจารณาได้เลย"

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) ในฐานะรองหัวหน้า คสช. เปิดเผยว่า สำหรับรายชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ยังไม่ได้ทูลเกล้าฯ โดยส่วนของกองทัพอากาศ(ทอ.) ได้โควตา 20 คน ชุดแรก 10 คน ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้า คสช.แล้ว ส่วนชุดที่สองอีก10 คน จะได้หรือไม่ยังไม่ทราบ ซึ่งทั้งหมดที่ได้ส่งไปก็จะมีความถนัดในเรื่องการบริหาร และดูแลในทุกด้านเกี่ยวกับข้อกฎหมายบ้าง

"คสช.ได้ร้องขอไปยังทุกเหล่าทัพให้จัดส่งนายทหารเข้ามาร่วมคัดเลือกเป็น สนช. แต่ของแต่ละเหล่าทัพจะได้โควตาเท่าไหร่ผมไม่ทราบ"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.และหัวหน้า คสช. โดยมี พล.อ.เนียง พาด รมช.กลาโหม พล.ร.อ.เตีย วิญ ผบ.ทร. พล.อ.อ.เชิง ซอมนาง ผบ.ทอ. รวมทั้งพล.ท.ฮุน มาเน็ต รองผบ.ทบ.และผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากล กระทรวงกลาโหม ของกัมพูชา ที่กองบัญชาการกองทัพบก

ทั้งนี้หัวหน้า คสช.กล่าวแสดงความยินดีที่กัมพูชาให้เกียรติประเทศไทยพร้อมเล่าถึงการทำงานของ คสช.ในห้วงเวลาที่ผ่านมาว่า เป็นการส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ การทำงานของ คสช.เพื่อปลดล็อกปัญหาของประเทศ ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และ คสช.จะทำให้ 2 ประเทศเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน ถือเป็นครอบครัวเดียวกัน และมีความเป็นมหามิตรกันมายาวนาน พร้อมขอบคุณที่ทางกัมพูชาอภัยโทษและส่งตัวนายวีระ สมความคิด กลับประเทศไทย

หัวหน้า คสช.ยังได้ขอให้ทั้งสองประเทศร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ คสช.เตรียมจัดส่งคณะผู้แทนจากฝ่ายความมั่นคงไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในเร็วๆ นี้

ขณะที่ พล.อ.เตีย บันห์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่หัวหน้าคสช.ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าใจถึงความจำเป็นของ คสช.ที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ และได้เรียนให้ทราบว่า สมเด็จนโรดมสีหมุนี กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายทหารระดับสูงของกองทัพกัมพูชา ให้การสนับสนุนการปฏิบัติทั้งปวงของคสช. พร้อมขอบคุณหัวหน้า คสช.ที่ได้ส่งสาส์นแสดงความเสียใจที่กัมพูชาสูญเสียนายทหารระดับสูงจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเร็วๆ นี้

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติแจ้งข้อกล่าวหา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และพวกรวม 9 คน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเดินทางหาเสียง (ทัวร์นกขมิ้น) ช่วงเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 ว่า ตนเชื่อว่ากกต.ทำตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ เพราะเมื่อถูกร้องเรียนก็ต้องรับเรื่องแล้วตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีมูลก็ตั้งกรรมการไต่สวนๆ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหา จึงจะวินิจฉัยชี้ได้ว่าควรจะดำเนินการอย่างไร

"ต้องขอขอบคุณที่อนุกกต.กล้าทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏ เพราะเรื่องนี้เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งมานานแล้ว และหวังว่าคณะกรรมการกกต.ทั้ง 5 ท่านจะพิจารณาตามข้อเท็จจริง”