ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (1)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (1)

ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2557 มาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา การยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2557 มีหลักเกณฑ์อย่างไร

วิสัชนา การยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ประกอบด้วยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยกิจการที่กระทำนั้นมิใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้งกิจการร่วมค้า

2. กิจการดังกล่าวต้องมีรอบระยะเวลาบัญชีปกติครบ 12 เดือน ซึ่งหากวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี คือ วันที่ 1 มกราคม 2557 เมื่อได้ดำเนินกิจการมาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2556 และตั้งใจจะดำเนินกิจการต่อไปจนตลอดรอบระยะเวลาบัญชี ก็ย่อมมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

3. กำหนดเวลาในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี คือ ภายในสองเดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ ภายในกำหนดเวลานับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557

แต่เนื่องจากวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้นกำหนดเวลาวันสุดท้ายของการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ในปีนี้จึงต้องเลื่อนออกไปเป็นวันเปิดทำการวันแรก คือ วันที่ 1 กันยายน 2556 ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ กรณีกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหักภาษีและนำเงินภาษีส่งหรือแบบนำส่งภาษีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ให้นับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา

4. สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีแรก และรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายที่กำหนดเวลาน้อยกว่า 12 เดือน อาทิ กิจการที่เริ่มตั้งขึ้นใหม่ในปี 2556 หรือกิจการที่มีความประสงค์จะเลิกกิจการภายในปี 2556 นี้ ก็เป็นอันไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แต่อย่างใด

5. อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี หากเป็นผลให้รอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมีกำหนดเวลาเกินกว่า 6 เดือน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งนั้น ก็ยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเช่นกัน

6. การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยทั่วไปให้เสียจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำหรือจะได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สามารถคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกได้ ก็ให้เสียภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งได้นำรายละเอียดมากล่าวในโอกาสต่อไป

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ