คสช.ส่งร่างกม.เร่งด่วน12ฉบับให้สนช.

คสช.ส่งร่างกม.เร่งด่วน12ฉบับให้สนช.

"คสช."ไฟเขียวเตรียมส่งร่างกม.เร่งด่วน 12 ฉบับ ให้"สนช."

น.ส.ปถมาภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ทีมโฆษกคสช. แถลงภายหลังการประชุมคสช. ว่า ที่ประชุม คสช.ครั้งที่ 8/2557 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคสช. ตามที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสนอ ก่อนนำส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาต่อไปรวม 12 ฉบับ ดังนี้ 1.ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ...... สาระสำคัญคือกำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการคุ้มครองครองคนไร้ที่พึ่ง โดยให้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ จัดให้จัดสวัสการสังคม และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และการให้อาชีพ

2.ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ...... สาระสำคัญคือให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัด ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการ ที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 โดยข้าราชการสามารถกลับไปใช้สิทธิตามพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494ได้

3.ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่.....) พ.ศ...... สาระสำคัญคือกำหนดให้มีการจ่ายเงินแนบำเน็ญตกทอดให้กับทายาทกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับบำนาญพิเศษจากเหตุพิการ ทุพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ถึงแก่ความตาย เป็นจำนวน 30 เท่าของบำนาญพิเศษรายเดือน

4.ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่.....) พ.ศ...... สาระสำคัญคือ การแก้ไขพิ่มเติม โดยมีการขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กำหนดการคำนวนค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบที่รัฐ จะออกให้กับผู้ประกันตน

5.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ...... สาระสำคัญ คือกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินจากสถาการเงินของรัฐเข้ากองทุน เพื่อไปช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งรูปแบบของกองทุนจะอยู่ในสถานะที่ไม่เป็นนิติบุคคล อยู่ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

6.ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่.....) พ.ศ...... สาระสำคัญคือเพิ่มเติมข้อยกเว้นเกี่ยวกับการให้สินเชื่อทางธุรกรรม แก่กกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

7.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 พ.ศ...... สาระสำคัญ คือ การกำหนดให้การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องโอนทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ แต่สามารถใช้วิธีใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินแทนได้ และให้จัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบของรัฐ

8.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 พ.ศ...... สาระสำคัญคือ เนื่องจากไม่มีการใช้บังคับ โดยสภาพอันเป็นผลจากการดำเนินงานของกรมชลประธาน ตามพ.ร.บ.การชลประธานหลวง พ.ศ.2485

9.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่.....) พ.ศ...... สาระสำคัญคือ การกำหนดเวลาการขอคืนภาษีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

10.ร่างพระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่.....) พ.ศ..... สาระสำคัญ คือการเพิ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มเข้าไป เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งเป็นมาตการในการดำเนินคดีที่เป็นมูลคดีอย่างเดียวกันได้รับผลอย่างเดียวกันด้วย เพื่อเป็นมาตรการอำนวยความยุติธรรม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

11.ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่.....) พ.ศ...... เป็นการปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล จากเดิม 1.6 ตัน เป็น 2.2 ตัน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถในปัจจุบัน และเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการการตรวจสภาพรถให้ได้รับความเป็นธรรม และมีการปรับปรุงบทกำหนดโทษด้วย ซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้หัวหน้าคสช. ได้เป็นห่วงการดูแลความปลอดภัยของรถที่จะมาบรรทุก แม้จะมีการเพิ่มน้ำหนักเป็น 2.2 ตันก็ตาม

12.ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ...... สาระสำคัญคือ เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า การแปรรูปไม้ในสวนป่า การเก็บหาค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนำเคลื่อนที่ซึ่งของป่าในสวนป่า และยังมีเรื่องของการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจในการปลูกสวนป่าเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีการร่วมมือด้านป่าไม้ของอาเซียน