มข.จับมือสกว.พัฒนาส้มโอเนื้อแดง

มข.จับมือสกว.พัฒนาส้มโอเนื้อแดง

มข.ลงนามร่วมสกว.พัฒนาส้มโอเนื้อแดงสร้างอัตลักษณ์เมืองชัยภูมิ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

วันนี้(29.ก.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ" กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า"ส้มโอ" จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ขณะที่ชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งผลิตส้มโอที่สำคัญ และมีศักยภาพในการผลิตส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออก สกว. เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านส้มโอในพื้นที่ชัยภูมิ

โดยการวิจัยเรื่องนี้คาดหวังว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่พึ่งทางวิชาการ และเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านวิทยาการของส้มโอในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

รศ.ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ได้รับทุนจากทางสกว. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ผลงานและผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา ทำให้ได้ต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตส้มโอคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการส่งออก และข้อมูลเบื้องต้นของส้มโอเนื้อสีแดง แสดงถึงศักยภาพในการที่จะพัฒนาให้เป็นส้มโอที่เป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งนักวิจัยได้นำมาทดลองขยายพันธุ์และนำไปปลูกรวบรวมไว้ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว

ขณะเดียวกันจากการศึกษาได้เลือก อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เนื่องจากเป็นพื้นที่ผลิตส้มโอที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี ที่มีคุณภาพดี สามารถส่งออกได้ นอกจากนี้พื้นที่บ้านบุ่งสิบสี่ อ.เกษตรสมบูรณ์ ยังมีส้มโอพันธุ์พื้นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนา เพื่อให้เป็นส้มโออัตลักษณ์ของจังหวัด และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ