เสียงจากเวที'ต้านโกง-คอร์รัปชั่น'ภาคประชาชนต้องเป็นหัวหอก

เสียงจากเวที'ต้านโกง-คอร์รัปชั่น'ภาคประชาชนต้องเป็นหัวหอก

นสพ.กรุงเทพธุรกิจร่วมกับสถานีโทรทัศน์ NOW26 จัดเวทีพลเมืองปฏิรูปวาระ “ต้านโกง คอร์รัปชัน Mission Impossible"

วานนี้ ที่นนทบุรี นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงเทพธุรกิจ NOW26 ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เปิด ‘เวทีพลเมืองปฏิรูป’ ครั้งที่ 3 “ต้านโกง คอร์รัปชัน Mission Impossible” ที่จ.นนทบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ไทยสูญเสียเงิน ที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งบั่นทอนโอกาสการพัฒนาขีดแข่งขันตัวเองในระดับนานาชาติ ยังทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย

“การที่สังคมไทยส่วนใหญ่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้พฤติกรรมดังกล่าวขยายตัวไปในวงกว้างและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกกลุ่มของสังคม เห็นได้จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของโลก จัดโดยองค์กรความโปร่งใสสากล หรือTransparency International ระบุว่า อันดับของไทยลดลงมาเรื่อย ๆ โดยปี 2553-2556 อันดับของไทยตกลงจาก 78 มาอยู่ที่ 80, 88 และปีล่าสุด คือ อันดับที่ 102 จากจำนวน 177 ประเทศทั่วโลก และจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไทยได้เพียง 35 คะแนน

ขณะนี้เราเห็นปรากฏการณ์การตื่นตัวของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะลุกขึ้นมาร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ประชาชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สื่อในเครือเนชั่น จะร่วมขยายแนวคิดนี้ให้กระจายในวงกว้างของสังคมต่อไป” นางสาวดวงกมล กล่าว

สำหรับเวทีพลเมืองปฏิรูป” จะเป็นการเสวนาหัวข้อ “ต้านโกง คอร์รัปชัน Mission Impossible?” ผู้ร่วมเสวนา อาทิเช่น พ.ต.อ.ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รศ.ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายแก้วสรร อติโพธิ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ดร.นายมานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน นายจักริน เชิดฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน เป็นต้น ดำเนินรายการโดยนายสุทธิชัย หยุ่น ประธานเครือเนชั่น

ภาคบ่ายเป็นการเสวนาประเด็น “ความท้าทายเมืองเศรษฐกิจใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี ” ร่วมเสวนาโดยนายทีปรัตน์ วัชรางกูร ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายเปี่ยมศักดิ์ ตันนิรัตร์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายยุทธ์ พฤทธ์บุญญกุล เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี นายสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผศ.ดร.พีรดร แก้วลาย อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์ อาจารย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายสุพจน์ ธูปแพ ประธานชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนทบุรี นางสุเนตรา ภาคเจริญ อนุกรรมการภาคกทม. และปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น

สำหรับเวทีพลเมืองปฏิรูป จะเป็นการร่วมระดมความคิดในประเด็นสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นชาวนา การศึกษา ความเหลื่อมล้ำ การคอร์รัปชัน การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กระบวนการยุติธรรม ระบบสาธารณสุข พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ ไปจนถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้รูปแบบการระดมความคิด จะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้าร่วม ทั้งผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้นำทางความคิด และกลุ่มคนรุ่นใหม่ เยาวชน เพื่อให้เวทีแห่งนี้เป็นการแสวงหาความเห็นจากทุกมุมมอง อันจะนำไปสู่การปฏิรูปต่อไป

เวทีพลเมืองปฏิรูปจะสัญจรไปยัง 11 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ได้แก่ นครสวรรค์ นครราชสีมา เชียงใหม่ ระยอง สงขลา ขอนแก่น น่าน กาฬสินธุ์ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และนนทบุรี โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นใน จ. เชียงใหม่ วาระการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น