ตงฮั้วยกเลิกร่วมทุนสปริงนิวส์

ตงฮั้วยกเลิกร่วมทุนสปริงนิวส์

"ตงฮั้ว"ยกเลิกสัญญาเข้าร่วมทุนใน"สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น"เรียกคืนเงินมัดจำ250ล้านบาท-ค่าเสียโอกาส12%ต่อปี

นายฐิติศักดิ์ สกุลครู รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ (TH) กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส (MM) ทั้งหมดจำนวน 9.09 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60.63% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 21.33 บาท รวมมูลค่า 193.99 ล้านบาท ให้กับบริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล โดยกำหนดชำระเงินภายในวันที่ 9 ส.ค. 2557

พร้อมกันนี้ มีมติอนุมัติให้บริษัท ยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด โดยกำหนดคืนเงินมัดจำ 250 ล้านบาท พร้อมค่าเสียโอกาสในอัตรา 12% ต่อปี ภายในวันที่ 8 ส.ค.นี้

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ได้ขอให้ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ (TH) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด และการยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น เนื่องจากการทำธุรกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและสารสนเทศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป

ขณะที่บริษัทไม่สามารถชี้แจงสารสนเทศดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) เพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TH เป็นการชั่วคราวทั้งรอบการซื้อขายในช่วงเช้า และบ่ายของวันที่ 28 ส.ค.นี้

ด้านนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) (SLC) กล่าวว่า บริษัท ขอยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมลงทุนของบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ (TH) ในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น ซึ่งมีบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นในอัตรา 99.99% อนึ่ง บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%

สาเหตุของการขอยกเลิกสัญญาการเข้าร่วมลงทุน เนื่องจากทางบริษัท ตงฮั้ว คอร์ปอเรชั่น (TH) แจ้งว่ากำลังอยู่ระหว่างสรุปข้อตกลงในธุรกิจอื่น ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เร็วกว่า

การยกสัญญาการเข้าร่วมลงทุนของตงฮั้ว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสปริงนิวส์ทีวี และบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) (SLC) มีเงินสดเพียงพอที่จะดำเนินการคืนเงินลงทุนให้กับทางตงฮั้ว พร้อมค่าเสียโอกาสตามสัญญาฯ ซึ่งจะไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด โดยบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติจากทางคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 1 ส.ค. 2557

การดำเนินธุรกิจในอนาคต ปัจจุบันสปริงนิวส์ทีวี ยังไม่มีความจำเป็นในการหา Strategic Partner แต่ในอนาคต บริษัทอาจจะพิจารณาถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partners) อื่นที่จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งในการทำข่าวในระดับนานาชาติต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตงฮั้ว คอร์ปอเรชั่น (TH) มีมติให้บริษัท เข้าลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด แบบมีเงื่อนไข โดยกำหนดให้ทำสัญญาการเข้าร่วมทุนกับบริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น บริษัทเป้าหมายการลงทุนคือ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น โดยบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จะเป็นผู้ดำเนินการเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และความจำเป็นของสปริงนิวส์ทีวีก่อน ส่วนบริษัทจะมีสิทธิซื้อหุ้นสปริงนิวส์ทีวี จากสปริงนิวส์ได้ ต่อเมื่อสปริงนิวส์ทีวีได้ดำเนินการบรรลุตามเงื่อนไขต่างๆ แล้ว และบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเข้าลงทุนหรือไม่

บริษัทจะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น ในมูลค่ารวม 250 ล้านบาท โดยจะเข้าถือหุ้นรวม 25 ล้านหุ้น หรือเท่ากับ 25% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่ารายการรวม 250 ล้านบาท โดยจะเป็นการเข้าร่วมลงทุนแบบมีเงื่อนไข 3 ข้อคือ สปริงนิวส์ทีวีจะมีใบอนุญาตใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สปริงนิวส์ทีวีจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจากปัจจุบัน 5 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท ภายใน 30 ก.ย.นี้

สปริงนิวส์ทีวี จะต้องให้สิทธิแก่บริษัทในการเข้าซื้อหุ้นในสปริงนิวส์ทีวีได้จนถึง 60% ของทุนจดทะเบียนใดๆ ในราคาพาร์ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จ

บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาจะเข้าร่วมลงทุน และเรียกเงินลงทุนทั้งหมดคืน พร้อมค่าเสียโอกาส 12% ต่อปี จากทางสปริงนิวส์ หากสปริงนิวส์ทีวีไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของสปริงนิวส์ทีวี จะเป็นผู้รับประกันการชำระคืนเงินลงทุน