โพลเผยคสช.ทำปชช.มีความสุขขึ้น

โพลเผยคสช.ทำปชช.มีความสุขขึ้น

"นิด้าโพล" เผยครบ2 เดือน การบริหารของ "คสช." ประชาชน 66.48%มีความสุขเพิ่มขึ้น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 1,256หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม เรื่อง "คสช.กับการคืนความสุขให้คนในชาติ" เกี่ยวกับระดับความสุขของคนในชาติ ภายหลังครบรอบ 2เดือนของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ66.48 ระบุว่ามีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะ ปัญหาความขัดแย้งความวุ่นวายต่างๆ ทางการเมืองสงบลง คนในชาติไม่ทะเลาะแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายกัน การเดินทางสัญจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ชาวนาได้รับเงินจำนำข้าว มีการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เช่น การแก้ไขปัญหาทางการเมืองการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น รองลงมา ร้อยละ 27.94 ระบุว่ามีความสุขเท่าเดิม เพราะยังมองไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆยังใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่ร้อยละ 4.94 ระบุว่ามีความสุขลดลง เพราะยังได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ข้าวของแพง เศรษฐกิจไม่ดี และได้รับความบันเทิงจากการรับชมสื่อโทรทัศน์ลดน้อยลง และร้อยละ 0.64 ไม่สามารถระบุได้