มาสเตอร์โพลหนุน'ประยุทธ์'เป็นนายกฯ

มาสเตอร์โพลหนุน'ประยุทธ์'เป็นนายกฯ

มาสเตอร์โพล เผยแกนนำชุมชุนหนุน "ประยุทธ์" เป็นนายกฯ พอใจ "คสช." ปราบอาวุธ

ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสํารวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง สํารวจความพึงพอใจของแกนนําชุมชนต่อการทํางานของ คสช. กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนําชุมชน 517 ชุมชน ระหว่างวันที่ 12-26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา พบว่า แกนนําชุมชนทั่วประเทศ มีความพึงพอใจต่อการทํางานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยภาพรวม ได้ 8.67 จาก 10 คะแนน ขณะที่เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 57.2 สนับสนุนมาก-มากที่สุด

ทั้งนี้ ร้อยละ 85.9 ติดตามรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ผ่านสื่อมวลชน เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ คสช. ในด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านสังคม พึงพอใจการปราบปรามจับกุมอาวุธสงครามมากที่สุด ได้ 8.83 คะแนน ด้านการเมือง พอใจแนวทางการขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ทุกพวกทุกฝ่าย8.25 คะแนน และด้านการพัฒนาประเทศโดยภาพรวมและเศรษฐกิจ แกนนำชุมชนพึงพอใจแนวทางการพัฒนาประเทศภาพรวม มากที่สุด 8.18 คะแนน