จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

บรรยากาศพิธีเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จOne Stop Service ที่สนง.ประกันสังคมจ.สมุทรสาคร